Solunum Yollarından İzole Edilen Mannheimia haemolytica Suşlarının Tiplendirilmesi ve Bazı Virülens Genlerinin Araştırılması


Creative Commons License

Öztürk C. , Ekin İ. H.

XIV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Konya, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2020, ss.41-44

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.41-44

Özet

Amaç: Bu çalışmada sığır ve koyunların solunum yollarından izole edilen Mannheimia (M.) haemolytica izolatlarının biyotipleri ve bazı önemli virülens ile ilişkili genlerin dağılımının tespit edilmesi amaçlandı.

Yöntem: Araştırmada 157 sığır ve 182 koyunun nazo-farengiyal ve trake-bronşiyal bölgelerinden alınan toplam 650 svap örneğinin konvansiyonel bakteriyolojik yöntemlerle ön identifikasyonu yapıldı. Ön identifikasyonda şüpheli olarak tespit edilen izolatlar M. haemolytica spresifik primerlerin kullanıldığı Real-Time PCR yöntemi ile M. haemolytica olarak identifiye edildi. M. haemolytica izolatlarında belirlenen biyotipler BD PheonixTM otomatize bakteri identifikasyon sistemi ile tespit edildi. Çalışmada, elde edilen suşların virülens ile ilişkili olan O-sialoglikoproteaz (gcp), dış membran lipoproteini (gs60), transferrin bağlayan protein (tbpB), lökotoksin (lktC), UDP-N-asetil-D-glikozamin-2-epimeraz (nmaA) ve adhezyon (adh) genlerinin varlığı Real Time PCR ile belirlendi.

Bulgular: Ön identifikasyonda Mannheimia spp. şüpheli bulunan 55 izolatın 48’i Real-Time PCR ile M. haemolytica olarak identifiye edildi. M. haemlytica suşlarında arginin ve sorbitol testlerindeki farklılık ve hayvanların sağlık durumları ile ilişkili 4 farklı biyotip tespit edildi. Araştırmada, dört ve daha fazla virülens ile ilişkili gen tespit edilen izolatlar virülens gen profili olarak değerlendirilirken az sayıda izolatta virülens gen profili belirlenemedi.

Sonuç: Yapılan bu çalışmada, arginin negatiflik ile gcp, gs60, tbpB, lktC, adh pozitif, nmaA negatif izolatların kommensal ve patojen M. haemolytica izolatlarının ayrımında kullanılabilecek epidemiyolojik kriter olabileceği ve konu ile ilgili yeni çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Mannheimia haemolytica, virülens ile ilişkili gen, biyotip, Real Time PCR

Aim: In this study, it was aimed to determine the distribution of some important virulence-related genes and the biotypes of Mannheimia (M.) haemolytica isolates isolated from the respiratory tracts of cattle and sheep.

Method: In the study, pre-identification of 650 swab samples taken from the naso-pharyngeal and trachea-bronchial regions of 157 cattles and 182 sheeps was performed using conventional bacteriological methods. Isolates found as suspicious in pre-identification were identified as M. haemolytica by Real-Time PCR method using M. haemolytica specific primers. Biotypes detected in M. haemolytica isolates were determined with BDTM Phoenix automated bacterial identification system. In the study, virulence-related O-sialoglycoprotease (gcp), outer membrane lipoprotein (gs60), transferrin binding protein (tbpB), leukotoxin (lktC), UDP-N-acetyl-D-glucosamine-2-epimerase (nmaA) and adhesion (adh) genes of the obtained strains were determined by Real Time PCR.

Findings: In pre-identification, 48 of 55 Mannheimia spp.'s isolates found suspicious were identified as M. haemolytica by Real-Time PCR. In the isolates examined, four different biotypes were determined in which the biochemical properties associated with disease and virulence genes resulted from differences in arginine-arginine and sorbitol tests. In the study, isolates with four or more virulence-related genes were evaluated as virulence gene profiles, while the virulence gene profile could not be determined in a small number of isolates

Results: it was concluded that arginine negativity and gcp, gs60, tbpB, lktC, adh positive, nmaA negative isolates can be an epidemiological criterion that can be used in the differentiation of commensal and pathogen M. haemolytica isolates and new studies should be conducted on the subject.

Key words: Mannheimia haemolytica, virulence-related gene, biyotype, Real Time PCR