Türkçe Öğretimi


Creative Commons License

Kardaş M. N. (Editor), Kardaş N. (Editor)

Pegem Akademi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Pegem Akademi
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Dil öğretimi tarih boyunca milletlerin üzerinde önemle durduğu bir alan olagelmiştir. Milletler, dilleri vasıtasıyla kültürlerini, inanışlarını, bilgi birikimlerini, deneyimlerini, eserlerini vb. yeni nesillerine aktarabilmişlerdir. Bu bağlamda dil bilincine sahip her millet ana dilini öğrenmek ve öğretmeyi milli bir görev olarak görmüştür, görmelidir.

Dil geçmişte olduğu gibi günümüzde de en güçlü iletişim ve etkileşim aracıdır. Günümüz iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm; çağa uyum sağlayan, bilgi kaynaklarından doğru ve etkili istifade eden, ana dili zevkine ve bilincine sahip, iletişim becerisi yüksek, milli değerlere duyarlı bireyler yetiştirmeyi her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Belirtilen vasıflarda bireyler yetiştirmenin temel yolu güncel ihtiyaçlara cevap veren ana dili eğitiminden geçmektedir.

Toplumumuz için Türkçe öğretimi-öğrenimi de bu bağlamda değerlendirilen, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Ancak Cumhuriyet dönemine kadar Türkçenin ana dili olarak öğretimi maalesef çeşitli nedenlerle ihmal edilmiştir. Türkçenin ana dili olarak öğretimi-öğrenimi alanındaki eksiklerin giderilmesi ve etkili bir dil eğitiminin verilmesi için Cumhuriyet döneminde ilkokul ve diğer öğretim kademeleri için hazırlanan Türkçe dersi öğretim programları bu bağlamda önemli bir ihtiyacı karşılamıştır.

Daha etkili bir öğrenim-öğretim için her kademede olduğu gibi, güncel İlkokul Türkçe öğretim programı dikkate alınarak Sınıf Öğretmenliği lisans programında da önemli değişikliklere gidilmiştir. Sınıf Öğretmenliği lisans programında yapılan değişiklikler kapsamında “Türkçe Öğretimi” dersinin müfredatı da güncellenmiştir. Bu nedenle alanda, güncel ders içeriklerine hizmet eden kaynak ve ders kitabı türündeki eserlere ihtiyaç duyulmuş, incelemekte olduğunuz eser de bu ihtiyaca cevap vermek üzere Türkçe Eğitimi alanında uzman akademisyenler tarafından özenle kaleme alınmıştır. Eser akademik bir nitelik taşımasının yanında “Türkçe Öğretimi” dersinin müfredatıyla tamamen uyumlu olması yönüyle benzerlerinden ayrılmaktadır.

On beş bölümden oluşan eserde sırasıyla: Ana Dili Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihî Seyri; Güncel İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Üzerine Bir İnceleme; Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi; Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi; İlk Okuma ve Yazma Öğretimi; Okuma Becerisinin Geliştirilmesi; Hızlı Okuma; Okuma Metinleri ve Öğretimi; Söz Varlığının Geliştirilmesi, Metinlerden Anlam Kurma ve Ana Fikir Öğretimi; Yazma Becerisinin Geliştirilmesi; Okuma ve Yazma Yoluyla Eleştirel Düşüncenin Geliştirilmesi; Medya Okuryazarlığı; Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Çağdaş Yöntem ve Teknikler; Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi (Okuma ve Dinleme); Anlatma Becerilerinin Değerlendirilmesi (Yazma ve Konuşma) konuları işlenmiştir.Eserin bölümleri farklı akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Bu nedenle

bölümler arasında farklı üslup ve yaklaşımlar söz konusudur. Yazıların özgünlüğünü

korumak amacıyla üslup ve yaklaşım birliğinin sağlanması yoluna gidilmemiştir.

Bu yönüyle eserin her bölümü bağımsız olarak da okunabilecek bir nitelik

taşımaktadır.

Eserin eğitim fakültelerinin başta Sınıf Öğretmenliği alanında öğrenim gören

öğretmen adayları olmak üzere sınıf öğretmenleri, Türkçe öğretmen adayları,

Türkçe öğretmenleri ve lisans-lisansüstü programlarda Türkçe eğitimi veren akademisyenler

ile alan araştırmacılarının ders kitabı veya kaynak eser bağlamındaki

ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap vereceği inancındayız.

İncelemekte olduğunuz eserin eksiklerinin olduğu muhakkaktır. Siz değerli

okuyucularımızdan ricamız; ilk baskısı yapılan eserle ilgili gözlemlerinizi, deneyimlerinizi,

tespit ettiğiniz eksikleri, önerilerinizi tarafımıza iletmenizdir. Sizlerin

değerli tespitleri, görüş ve önerileri esere sonraki baskılarında katkı sunacaktır.

Çalışmanın meydana gelmesinde emeği geçen Türkçe öğretimi alan uzmanlarına,

eseri incelemekte olan siz değerli okuyucularımıza, eseri özenle baskıya hazırlayan

Pegem Akademi çalışanlarına içten teşekkürler…