Metopik Sinostoz Cerrahi Teknik: Olgu Sunumu


Çetin E.

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 25 April 2015, vol.25, pp.298-299

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 25
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.298-299
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Trigonosefali, metopik sütürün erken kapanması sonucu alnın

üçgen şekilde büyümesidir. Tüm kranyosinostozlar arasında %10 sıklıkta

görülür. Olgularının dış görünümünün normalleştirilmesi ve muhtemel

kafa içi basınç artışının engellenmesi gibi estetik ve fonsiyonel nedenlerle

cerrahi uygulanır. Cerrahinin olabildiğince erken yapılması esastır.

Yöntem: Polikliniğimize başvuran metopik sinostoz olgusuna fizik ve

nörolojik muayene yapıldı. Ardından direkt radyogramlar ve Kranial CT

ile değerlendirilip opere edildi. Bulgular Kranial CT ve kozmetik görüntü

ile karşılaştırıldı.

Bulgular: 14 aylık erkek bebek. Alnında giderek artan şekil bozukluğu

nedeni ile kliniğimize başvurdu. Muayenesi ve aile anamnezinde özellik

yoktu. Olgunun Kranyal BT’sinde metopik sütür sinostozuna bağlı frontalkemikte üçgenleşme şeklinde deformasyon mevcuttu. Olgu Omega

insizyon-Z plasti tekniği ile opere edildi. Cerrahi esnasında orta hat

kaldırılarak yaş ağaç kırığı yapıldıktan sonra yerine kondu. Frontal kemiğin

her iki tarafı kaldırılıp, Z plasti şeklinde kesiler yapılarak ters çevrildikten

sonra, karşılıklı olarak yer değiştirilerek sahaya konuldu. Temporal kemiğe

ve her iki koronal sütüre doğru barrel osteotomiler yapıldı. Hastada

komplikasyon gelişmedi. Hasta sorunsuz olarak taburcu edildi.

Tartışma: Alın ve yüzün şekillenmesinde beynin itici gücünden

yararlanılan bu teknik sonrası 1. yıl yaptığımız ölçümlerde, daralmış olan

nazopteryonal açının düzeldiği, bipteryonal mesafenin arttığı, frontal

çıkıntının düzleştiğini gördük. Ayrıca kozmetik açıdan da düzelmiş

olduğunu gözlemledik. Bu bulgular eşliğinde, uyguladığımız yöntemin

olgumuzdaki sonuçlarının tatminkar olduğu kanısına vardık.