AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: TÜRKİYE'DE TRB2 BÖLGESİ VAN İLİ ÖZELİNDE


Creative Commons License

Cihangir E.

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukraine, 11 - 13 August 2017, pp.63-64

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kiev
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.63-64
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The challenges raised in the process of institutionalization of family businesses are amongst the most important problems of the business world. It is widely accepted that the institutionalization plays important roles in the company?s sustainable future and being competitive in the sector. It seems that there are disagreements about the institutionalization between the founders of the family businesses and the successors who are expected to run the business. Most of the family businesses can not move to the 2nd generation and especially the 3rd generation due to the conflicts between the founders and the heirs in the family business. For this reason, the institutionalization of family businesses is of utmost importance in terms of the continuity of the businesses and in terms of economics. The study was carried out in Van city, which is located in TRB2 region according to Statistics Classification of Regional Units in Turkey (NUTS). When the process of institutionalization of family businesses in Van is examined, it is seen that the traditional structure of the region has continued its influence on business management. Qualitative research strategy was chosen as research method. In this context, semi-structured interviews were held with the managers of the family businesses. In this context, semi-structured interview were held with the managers of the family businesses. According to the survey results, professional managers in family businesses are particularly positive at the functional level. However, the decisions on the determination of institutional and competition strategies seem to have taken the weight of the family together with the views of the professionals.It is believed that the study in which the region-specific conclusions are related to the institutionalization process will emphasize similar problems that may arise in relation to institutionalization in the areas where traditional structures prevail and form the basis of the solution proposals. 

Keywords : Family Businesses, Institutionalization, Performance

Aile işletmelerinin kurumsallaşması sürecinde karşılaşılan sorunlar iş dünyasının en önemli sorunları arasında yer almaktadır. İşletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve sürekliliği için kurumsallaşmanın büyük önem taşıdığı kabul edilmektedir. Aile işletmelerinin kurucuları ile işletmeyi yönetmesi beklenilen varisler arasında kurumsallaşma konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı görülmektedir. Aile işletmelerinde kurucular ile varisler arasında yaşanan çatışmalar nedeni ile aile işletmelerinin büyük kısmı 2. kuşağa ve özellikle 3. kuşağa taşınamamaktadır. Bu nedenle aile işletmelerinin kurumsallaşması işletmelerin devamlılığı açısından ve iktisadi açıdan son derece büyük önem taşımaktadır. Araştırma Türkiye?de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına (İBBS) göre TRB2 bölgesinde yer alan Van İli özelinde yürütülmüştür. Van?da aile işletmelerinin kurumsallaşma süreci incelendiğinde bölgeye özgü geleneksel yapının işletme yönetimleri üzerinde de etkisinin devam ettiği görülmektedir. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma stratejisi seçilmiştir. Bu kapsamda, aile işletmelerinin yöneticileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya göre aile işletmelerinde profesyonel yöneticilere özellikle işlevsel düzeyde olumlu bakılmaktadır. Ancak kurumsal ve rekabet stratejilerinin belirlenmesine ilişkin kararlarda profesyonellerin görüşleri alınmakla beraber ailenin ağırlığının hissedildiği görünmektedir. Kurumsallaşma süreci ile ilgili olarak bölgeye özgü sonuçların yer aldığı çalışmanın geleneksel yapıların hâkim olduğu bölgelerde kurumsallaşma ile ilgili ortaya çıkabilecek benzer sorunlara vurgu yapacağı ve çözüm önerilerine dayanak oluşturacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Aile İşletmeleri, Kurumsallaşma, Performans