Farklı Habitatlarda Yayılım gösteren İnci Kefali (Alburnus tarichi, Güldenstaedt, 1814) Populasyonlarının yaş ve büyüme Parametrelerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

ELP M., Şen F., Paruğ Ş. Ş., Akçanal Ödün N., Atıcı A. A.

2. Balıklandırıma ve Rezervuar Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.35-36

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35-36
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Lake Van Basin has remarkable features with its average altitude exceeding 2,000
m and endemic species diversity. Tarek is the most important one among these endemic species
because of its commercial value. Tarek has a considerable place in our inlet water fısh
production with its average fıshing amount of about 10,000 tons in last decade. Furthennore,
this species has been subjected to fısh introduction studies. in this study, it is aimed to compare
growth parameters of tarek populations found in different environments because of its
endemism, high production amount and introduction applications.
Method: Samples were obtained from fıshers who are fıshing commercially at Lake Van, Lake
Erçek, Lake Nazik and Koçköprü Dam Lake. Samples from Lake Aygır as well were supplied
by the virtue of people fıshing sporty. 100 samples were collected per each sources. Lengths
and weighs of obtained samples were measured. Their gonads were taken out and sexes were
detennined. Their operculums were cleansed after taking out and age assays were done.
Results and Discusslon: it is detected that, individuals of Lake Erçek population grow fastest
whereas individuals of Koçköprü Dam Lake population as well grow slowest among
investigated populations. Using individuals of Lake Erçek population will provide more
successful results for fısh introduction applications.

Amaç: Van Gölü Havzası, 2.000 m' yi aşan ortalama rakımı ve endemik tür çeşitliliği ile dikkat
çekici özelliklere sahiptir. Bu endemik türler arasında İnci Kefali, ticari değerinden dolayı en
önemlisidir. İnci Kefali, içsu balık üretimimizde, son LOyıldaki 10.000 ton civarındaki avcılık
miktarı ortalaması ile önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, aşılama çalışmalarına konu olmuş bir
türdür. Bu çalışmada, endemikliği, yüksek üretim miktarı ve aşılama uygulamalarından dolayı
farklı ortamlarda bulunan İnci Kefali populasyonlarının büyüme parametrelerinin
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Metot: Örnekler Van Gölü, Erçek Gölü, Nazik Gölü ve Koçköprü Baraj Gölü'nde ticari avcılık
yapan balıkçılardan alınmıştır. Aygır Gölü'nden ise, sportif avcılık yapan insanlar vasıtasıyla
örnekler temin edilmiştir. Her bir kaynaktan 100 adet örnek toplanmıştır. Elde edilen örneklerin
boyları ölçülmüş ve ağırlıkları tartılmıştır. Gonadları çıkarılmış ve cinsiyetleri belirlenmiştir.
Operkulumları çıkarıldıktan sonra temizlenmiş ve yaş tayinleri yapılmıştır.
n. Balıklondırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
Sonuçlar ve Tartışma: İncelenen populasyonlardan Erçek Gölü populasyonundaki bireylerin
en hızlı; Koçköprü Baraj Gölü populasyonundaki bireylerin ise en yavaş büyüdüğü
belirlenmiştir. Yapılacak olan aşılama uygulamalarında, Erçek Gölü populasyonu bireylerinin
kullanılması daha başarılı sonuç alınmasını sağlayacaktır.