Analysis of Factors Affecting Dairy Farms' Animal Life Insurance: A Case Study Van Province


Creative Commons License

Terin M., Ceylan M., Çiftçi K., Yıldırım İ.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.27, no.2, pp.460-468, 2024 (ESCI)

Abstract

Given the unique characteristics of dairy cattle production, the

producers are faced with many risks and uncertainties. These facts

require efficient management for the survival of their farms.

Agricultural insurance generally and animal insurance for dairy cattle

farms specially is a significant tool to alleviate the losses and thus,

contribute to the survival of the dairy farms. This study aims to

determine the factors effective on the animal life insurance of the dairy

cattle farms in Van Province. Face-to-face interviews with 178

producers through questionnaires were conducted and the data obtained

was used for descriptive statistics, cross tables and binomial logit

model. The logit model showed that having animal life insurance had

positive effects on the annual milk production, keeping records in the

farms, using agricultural credits, being a member of the Cattle

Breeders' Association, and the number of support benefits while it had

negative effects on the having tractor, cleaning the udder before

milking, and having artificial insemination. We suggest that an

increase in the participation of the animal life insurance could

contribute to the sustainability and thus survival of dairy cattle farms

in terms of increasing milk production and income of the producers in

the province.

ve üretimin sürdürülebilir olmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu

çalışmada, Van ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin hayvan hayat

sigortası yaptırmalarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi

amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini 178 üretici ile yüz yüze

yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Verilerin

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve çapraz tablolar

verilmiş, üreticilerin sigorta yaptırmalarında etkili faktörlerin

belirlenmesinde ise Binomial logit model kullanılmıştır. Analiz

sonuçlarına göre, yıllık süt üretimi, işletmede kayıt tutma, tarımsal

kredi kullanma, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye olma ve

faydalanılan destek sayısı ile sigorta yaptırma arasında pozitif yönlü,

traktöre sahip olma, sağım öncesi meme temizliği yapma ve suni

tohumlama yaptırma ile hayvan hayat sigortası yaptırma arasında ise

negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Süt sığırcılığı

işletmelerinde var olan risklerin yönetilmesinde önemli bir araç olan

hayvan hayat sigortasına katılımın arttırılması, ilde süt sığırcılığı ve

süt ürünleri üretiminin gelişmesine ve sürdürülebilir olmasına önemli

katkılar sağlayabilecektir.

Süt sığırcılığı, doğası gereği birçok risk ve belirsizlikle karşı karşıyadır.

Süt sığırcılığı işletmelerinin varlığını sürdürebilmesi, karşılaşılan risk

ve belirsizlikleri en iyi şekilde yönetebilmeleri ile mümkündür. Risk ve

belirsizliklerin ortaya çıkardığı olumsuzlukları en aza indirmenin

yollarından biri de tarım sigortası uygulamalarıdır. Hayvan hayat

sigortaları işletmelerin zararlarını tazmin ederek, işletmelerin varlığını

ve üretimin sürdürülebilir olmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu

çalışmada, Van ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin hayvan hayat

sigortası yaptırmalarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi

amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini 178 üretici ile yüz yüze

yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Verilerin

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve çapraz tablolar

verilmiş, üreticilerin sigorta yaptırmalarında etkili faktörlerin

belirlenmesinde ise Binomial logit model kullanılmıştır. Analiz

sonuçlarına göre, yıllık süt üretimi, işletmede kayıt tutma, tarımsal

kredi kullanma, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye olma ve

faydalanılan destek sayısı ile sigorta yaptırma arasında pozitif yönlü,

traktöre sahip olma, sağım öncesi meme temizliği yapma ve suni

tohumlama yaptırma ile hayvan hayat sigortası yaptırma arasında ise

negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Süt sığırcılığı

işletmelerinde var olan risklerin yönetilmesinde önemli bir araç olan

hayvan hayat sigortasına katılımın arttırılması, ilde süt sığırcılığı ve

süt ürünleri üretiminin gelişmesine ve sürdürülebilir olmasına önemli

katkılar sağlayabilecektir.