EVALUATION OF INTERNSHIP TRAINING APPLIED IN CERAMICS DEPARTMENTS OF THE FACULTY OF FINE ARTS


Creative Commons License

Pek E.

Sanat Dergisi, no.38, pp.276-291, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.47571/ataunigsfd.950900
  • Journal Name: Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.276-291
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to reveal the qualifications of the internship education applied in the ceramic departments of the faculties of fine arts. In the study, subjects such as internship situations, application forms, internship opportunities and expectations of companies, internship program proposals, internship application time and duration were included. For this purpose, the phenomenology design, which is a qualitative research approach (phenomenology), was used in the study. The data were collected with a semi-structured interview form developed by the researchers. The study group of the research was determined by the "typical case sampling method" among the purposive sampling types. In order to collect data, interviews were conducted with 12 faculty members, 16 students and 15 factory design unit employees. The data obtained from the research were analyzed by content analysis. According to the results obtained from the data obtained, most of the interviewees stated that the internship application should be compulsory. Sector representatives emphasized the inadequacy of the internships and stated that the knowledge of the universities is insufficient until the students come to the internship process. While faculty members and industry representatives answered the question "How should an internship program be made?", it was observed that both groups did not know the requirements of each other's fields.

Bu çalışmanın amacı güzel sanatlar fakülteleri seramik bölümlerinde uygulanan staj eğitiminin niteliklerini ortaya koymaktır. Çalışmada staj durumları, uygulama biçimleri, firmaların staj olanak ve beklentileri, staj program önerileri, staj uygulama zaman ve süresi gibi konular yer almıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı olan (fenomenoloji) olgubilim deseni kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme türleri arasından “tipik durum örnekleme yöntemi” ile belirlenmiştir. Veri toplamak amacıyla 12 öğretim üyesi, 16 öğrenci ve 15 fabrika tasarım birimi çalışanı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlara göre, görüşmecilerin büyük bölümü staj uygulamasının zorunlu olması gerekliliğini dile getirmişlerdir. Sektör temsilcileri yapılan stajların yetersizliğini vurgulamışlar ve üniversitelerden staj için gelen öğrencilerin bilgi birikimlerinin yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretim üyeleri ve sektör temsilcilerinin “Nasıl bir staj programı yapılmalıdır?” sorusuna verdikleri yanıtlardan, her iki grubun birbirlerinin alanlarının gereksinimlerini bilmedikleri sonucuna varılmıştır.