Bibliometric Analysis of Empirical Studies on the Subject of COVID-19 in Consumer Behaviour Researches Between 2020-2021 with Visual Mapping Technique


Creative Commons License

AYDIN İ., ÇELİK Z.

Turkish Journal of Marketing, vol.6, no.3, pp.161-174, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study visually presents bibliometric analyses for quantitative, qualitative and mixed empirical consumer behaviour research on COVID-19 published in various leading research journals with Scopus, ESCI and/or SSCI indexes in 2020 and 2021. For this aim, bibliometric analyzes of 50 studies selected for this study were performed using the VOSviewer software. According to the results obtained from the study, it was observed that primarily multi-author empirical studies were conducted at the national or global level regarding the changing consumer behaviour during the COVID-19 pandemic. In the studies conducted by the researchers, consumer behaviours were evaluated multidimensionally by using different theoretical models. For this, data were collected from consumers with other demographic characteristics by various methods and different analysis methods were used to analyse the collected data. The study provides implications as well as directions for future studies. 

Bu çalışma, 2020 ve 2021 yıllarında Scopus, ESCI ve/veya SSCI indekslerinde taranan önde gelen çeşitli araştırma dergilerinde yayınlanan COVİD-19 ile ilgili nicel, nitel ve karma ampirik tüketici davranışı araştırmalarına yönelik bibliyometrik analizleri görsel olarak sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç için seçilen 50 çalışmanın VOSviewer yazılımı kullanılarak bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre COVİD-19 pandemisi sürecinde değişen tüketici davranışlarına ilişkin ulusal veya küresel düzeyde çoğunlukla çok yazarlı ampirik çalışmaların yapıldığı gözlemlenmiştir. Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda farklı teorik modeller kullanılarak tüketici davranışları çok boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Bunun için farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerden çeşitli yöntemlerle veriler toplanmış ve toplanan verilerin analizinde farklı analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma, gelecekteki çalışmalar için yönlendirmelerin yanı sıra çıkarımlar da sunmaktadır.