Beşinci sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organları tanıma durumlarının belirlenmesi


Creative Commons License

GÜLEN S., DEMİRKUŞ N.

Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.301-308

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.35578/eclss.52775
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.301-308

Abstract

One of the earliest subjects that students meet in science is the organs in our body. From the birth of the sensory organs, then the heart, stomach, intestines, organs such as liver learn. As a matter of fact, during school education, they appear as systems or organs in our bodies at relevant times and their learning is reinforced. The main purpose of this study is to determine the fifth grade students' recognition of organs in our body. Screening method and purposive sampling method were used. The research was conducted with 5th grade students at a public school in the Eastern Anatolia Region in the 2018-2019 academic years. A total of 62 students participated in the study based on the principle of volunteering. The puzzle and shape-concept completion forms developed by the researchers were used to collect the data. The puzzle form was prepared using the EclipseCrossword program. In this form, 12 concepts that are expected to be found based on the duties of the basic organs in our body are questioned. In the form-concept completion form, a shape of our body is given and 12 organs are marked on the figure. While the names of 5 of these organs were written, the names of 7 were asked to be written. The data of the measurement tools used in the study were analyzed with the help of Microsoft Excel program. Techniques such as frequency and percentage values were used in the analysis. As a result of analysis; It is determined that students' conceptual knowledge about organs in our body is very good. It was determined that the students' showing the concepts about the organs in our body on the given figure is in the middle level. It was determined that the students could not use the information they had about organs. Suggestions were made in parallel with the results of the research.
Keywords: Fifth grade, Use of knowledge, Organs in our bodies

Fen bilimleri içerisinde öğrencilerin en erken tanıştıkları konulardan biri vücudumuzdaki organlardır. Doğumundan itibaren duyu organlarını, sonrasında kalp, mide, bağırsaklar, karaciğer gibi organları öğrenirler. Nitekim okul öğrenimi boyunca ilgili zamanlarda vücudumuzdaki sistemler veya organlar olarak karşılarına çıkmakta ve öğrenmeler pekişmektedir. Bu araştırmada temel amaç ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin vücudumuzdaki organları tanıma durumlarının belirlenmesidir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ve amaçsal örnekleme kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Doğu Anadolu Bölgesindeki bir devlet okulunda 5. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya gönüllülük ilkesine bağlı olarak toplamda 62 öğrenci katılmıştır.Verilerin toplanması amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen bulmaca ve şekil-kavram tamamlama formları kullanılmıştır. Bulmaca formu EclipseCrossword programı kullanılarak hazırlanmıştır. Bu formda vücudumuzdaki temel organların görevlerinden yola çıkarak bulunması beklenen 12 kavram sorgulanmaktadır. Şekil-kavram tamamlama formunda ise vücudumuza ait bir şekil verilmiş ve şekil üzerinde 12 organ işaretlenmiştir. Bu organların 5 tanesinin isimleri yazılmışken 7 tanesinin isimlerinin yazılması istenmiştir. Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının verileri Microsoft Excel programının yardımıyla analiz edilmiştir. Analizde frekans ve yüzde değerleri gibi teknikler kullanılmıştır. Analizler sonucunda; öğrencilerin vücudumuzdaki organlar konusundaki kavram bilgisinin çok iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin vücudumuzdaki organlar konusundaki kavramları verilen şekil üzerinde gösterme durumlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin organlara yönelik sahip oldukları bilgileri kullanamadıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına paralel olarak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kavramlar: Beşinci sınıf, Bilgini kullanılması, Vücudumuzdaki Organlar