Üniversiteli Dansçıların Sosyal Fizik Kaygı Ve Beden İmgesinden Hoşnut Olma Düzeyleri


Creative Commons License

Çepikkurt F., Coşkun F.

Pamukkale Journal of Sport Sciences, vol.1, no.2, pp.17-24, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Pamukkale Journal of Sport Sciences
  • Page Numbers: pp.17-24
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

Abstract The purposes of this study were to investigate the relationship between Social Physique Anxiety (SPA) and Body Image Satisfaction (BIS) and to determine the differences in SPA and BIS between female and male dancers. Thirty nine female and twenty three male dancers from different faculties in Cukurova University were voluntarily participated in this study. “Social Physique Anxiety Scale” and “Body Image Satisfaction Questionnaire” were administered to participants. Data were analyzed by using descriptive statistics, independent t-test and Pearson correlation analysis. Pearson correlation analysis revealed negative correlation between BIS and “the expectation of negative evaluation of one’s physique by others” subscales of SFA (r = - .57; p<0.05) and between BIS and “feeling of discomfort about one physique” subscales of SFA (r = -. 64, p<0.05). The t-test results revealed significant differences in “feeling discomfort about one physique” subscales of SPA between female and male dancers (t = .041; p<0.05). In conclusion, female dancers had more negative feelings about own physical appearance compared in male dancers.

Key Words: Social Physical Anxiety, Body Image, Dancing 

Bu çalışmanın amacı, dans aktivitelerine katılan üniversite öğrencilerinin sosyal fizik kaygı (SFK) düzeyleri ile beden imgesinden hoşnut olma (BIH) düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve sosyal fizik kaygı ve beden imgesinden hoşnut olma düzeylerini cinsiyete göre karşılaştırmaktır. Çalışmaya, Çukurova Üniversitesinin farklı fakültelerinde okuyan ve düzenli olarak dans aktivitelerine devam eden 39 kadın (Xyas = 21.62 ± 3.03 ) ve 23 erkek (Xyas = 23.0 ± 1.93) olmak üzere toplam 62 öğrenci katılmıştır. Çalışmamızda, katılanlara “Sosyal Fizik Kaygı Envanteri” ve “Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve bağımsız örneklemde t-testi kullanılmıştır. SFK ve BİH düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre kadınlarda, BİH ile SFK ölçeğinin “fiziksel görünümden rahatsızlık hissetme” alt ölçek puanları arasında (r = -.64; p< 0.05 ) ve “fiziksel görünümünün başkaları tarafından olumsuz değerlendirilme beklentisi” alt ölçek puanları arasında (r = -.57; p< 0.05) negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Kadın ve erkeklerin SFK alt ölçek puanları ve beden imgesinden hoşnut olma düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre, SFK ölçeğinin “Fiziksel görünümünden rahatsızlık hissetme” alt ölçek puanları açısından anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (t = .041; p< 0.05). Sonuç olarak, bayanların erkeklere nazaran kendi fiziksel görünümlerinden daha çok rahatsızlık duydukları yani kendi fiziksel görünüşleriyle ilgili daha negatif duygulara sahip oldukları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal fizik kaygı, Vücut imgesi, Dans