The Frequency of Incidence of Metopic Suture Types in Individuals of Van Castle Mound Society


Denli M., Özbulut Z., Gürçay S.

4th International Conference on Medical & Health Sciences, Burdur, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.58-66

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58-66
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Introduction-Aim: In majority of the child and adult skulls, a short zig-zag shaped secondary complex suture may continue in the glabellar region. This suture, called the metopic suture (sutura metopica), is a scalloped or dentate (toothed) suture that vertically connects the right and left frontal bones, which develop simultaneously independently of each other. The sutura, which is formed as a result of the complex ossification process that occurs after the glabellar part of the metopic suture is closed, is also called the supranasal suture or sutura supranasalis. This suture usually does not represent the simple shaped permanent metopic suture inthe glabellar region, but represents the frontal suture interlocked with the spicular bones in this region. The aim of study is to determine frequency of variations and types of metopic suture who 139 individuals with a frontal bone obtained, between 2013 and 2015, from the Van Castle Mound and dated between the last phase of the Middle Ages and the first phase of the Modern Age.

Material and Method: The incomplete metopic suture in glabellar region of 139 individual of child and adult were examined macroscopic and microscopic. The incomplete variations of metopic suture were categorized as 10 types, are identified as "linear" shaped, "H" shaped, "V" shaped, "U" shaped, "Y" shaped, "inverted Y" shaped, "inverted U" shaped, "double linear" shaped, "radiating" shaped and "Wide Side to Side" shaped types. The obtained datas were evaluated by SPSS 22 program.

Results: Metopic suture type was observed in 65 (%46,76) of 139 individuals. Metopic suture type was not observed in 13 (%9,42). The variation of metopic suture was not examined in 61 (%43,88) because fracture in glabellar region of individuals. Metopic suture type was observed in 33 (%23,91) "Wide Side to Side" shaped, in 24 (%17,39) "linear" shaped, in 5 (%3,62) "V" shaped, in 1 (%0,72) "U" shaped, in 1 (%0,72) "Y" shaped, and in 1 (%0,72) "double linear" in individuals in the Van Castle Mound society. Because of not information about types of metopic suture in individuals from Ancient Anatolia societies, Van Castle Mound society has not been in terms of metopic suture types compared with Ancient Anatolian societies. Although in anatomic studies were observed more "I" shaped metopic suture type, in Van Castle Mound society was observed more "zig-zag" shaped metopic suture type.

Conclusion: The frequency of incidence of metopic suture types in Van Castle Mound society may be useful for to be interpreted Ancient Anatolia societies and modern Anatolia societies.

Keywords; Anatolia, frontal bone, metopic suture types, Van Castle Mound

ÖZET

Giriş-Amaç: Çocuk ve erişkin kafatasların çoğunda glabellar bölgede kısa zik zak biçimli ikincil kompleks sutur devam edebilir. Metopik sutur (sutura metopica) olarak isimlendirilen bu sutur, birbirlerinden bağımsız olarak aynı anda gelişen sağ ve sol frontal kemikleri dikey olarak birleştiren tarak veya dentate (dişli) şeklindeki suturdur. Metopik suturun glabellar kısmının kapatıldıktan sonra meydana gelen karmaşık kemikleşme süreci sonucu oluşan sutura ise supranasal sutur veya sutura supranasalis olarak da adlandırılmaktadır. Bu sutur, glabellar bölgede genellikle basit şekilli kalıcı metopik suturu temsil etmemekte fakat bu bölgede spikuler kemiklerle birbirlerine kenetlenmiş frontal suturu temsil etmektedir. Çalışmanın amacı, 2013-2015 yılları arasında Van Kalesi Höyüğü’ünden elde edilen ve Ortaçağın son evresi - Yakın Çağ’ın ilk evresi arasına tarihlendirilen frontal kemiği olan 139 birey metopik sutur varyantı görülme sıklığını ve tiplerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 139 çocuk ve erişkin bireyin glabella bölgesindeki kısmı metopik sutur kalıntısı makroskopik ve mikroskopik olarak incelenmiştir. Metopik sutur varyantı “çizgisel” biçimli, “H” biçimli, “V” biçimli, “U” biçimli, “Y” biçimli, “ters Y” biçimli, “ters U” biçimli, “çift çizgi” biçimli, “yayılan” biçimli ve “zik zak” biçimli olmak üzere 10 tip olarak sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: 139 bireyin 65 (%46,76)’inde metopik sutur varyantı gözlenmiştir. 13 (%9,42) bireyde metopik sutur varyantı gözlenmemiştir. 61 (%43,88) bireyin glabellar kısmı kırık oluğu için metopik sutur varyantı incelenememiştir. Van Kalesi Höyüğü toplumundaki bireylerde 33 (%23,91)’ünde zik zak (Wide Side to Side), 24 (%17,39)’ünde “I”, 5 (%3,62)’inde “V”, 1 (%0,72)’inde “U”, 1 (%0,72)’inde “Y” ve 1 (%0,72)’inde çift çizgi (double II) biçimli metopik sutur varyantları gözlenmiştir. Eski Anadolu toplumlarındaki bireylerde metopik sutur varyantları hakkında bilgi olmadığı için Van Kalesi Höyüğü toplumu metopik sutur varyantları açısından Eski Anadolu toplumları ile karşılaştırılamamıştır. Anatomik çalışmalarda “I” biçimli metopik sutur varyantı daha fazla gözlenmesine rağmen Van Kalesi Höyüğü toplumunda “zik zak” biçimli metopik sutur varyantı daha fazla gözlenmiştir.

Sonuç: Van Kalesi Höyüğü toplumundaki metopik sutur varyantların görülme sıklığının Eski Anadolu toplumlarının ve Modern Anadolu toplumların yorumlanmasında değerli olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, frontal kemik metopik sutur varyantları, Van Kalesi Höyüğü1