SINIF İÇİ ETİK DIŞI DAVRANIŞ DÜZEYİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI


Mengi A.

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.25, pp.535-560, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to develop a scale for the "Determining the Levels of Non-Ethical Behaviors in the Classroom" of university students. Quantitative research method was used in the study. For this research, a 52-item or term 5-point likert draft was prepared, in the direction of the literature review and student opinions. The draft scale was applied to 92 respondents in the context of preliminary application and a test scale of 46 item was formed as a result of expert opinions. The sample group of the study consisted of 890 students who were actively enrolled at Van Yüzüncü Yıl University during the 2016-2017 education year. EFA (Explicit Factor Analysis) with 362 students, and CFA (Confirmatory Factor Analysis) with 528 students was conducted. The factor structure of the scale was reached with the EFA and the scale was tested with the CFA. The results of EFA show that it has a 28-item, five-factor structure validity, which explains 56,345% of the total variance of the scale. The factor loadings for 28 items are observed in the range of 440 to 797. In terms of EFA, Cronbach Alpha, which is the internal consistency reliability coefficient for the whole scale, was found as α=.924, and the reliability coefficient was examined for each sub-factor. The name of each sub-factor has been decided by expert opinion. With CFA, it was determined whether the factor structure of the scale was consistent with the data or not. The results show that the KMO value of the scale is 0.942, the Bartlett's test result is 6253,972, df .378, and p=0.000, respectively. The obtained results, as a result, let us decide that of this scale being a reliable and valid 5-factor 28 items scale that can determine the level of unethical behaviors of students in classroom. These results show that the scale items are consistent with one another and that it is a highly reliable scale for the behaviors to be measured. It can be said that each item in the scale measures the unethical behaviors of the students in classroom. As a result, the fact that not being any scale that determines the level of unethical behaviors of university students has developed in Turkey until now, this scale constitutes a scientific point of view for scientific studies.

Keywords: University student, In-class Non-ethical behavior, Scale development, Reliability and Validity.

Bu çalışmanın amacı, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sınıf içi etik dışı davranış düzeyini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma için alanyazın taraması ve öğrencilerin görüşleri sonucunda 52 maddelik veya ifadelik 5’li likert tipi bir taslak hazırlanmıştır. Taslak ölçek, ön uygulama bağlamında 92 cevaplayıcıya uygulanmış ve uzman görüşleri neticesinde 46 maddeli/ifadeli bir denemelik ölçek oluşmuştur. Çalışmanın örneklem grubu, 2016-2017 eğitim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde aktif kayıtlı olan 890 öğrenciden oluşmaktadır. 362 öğrenci ile AFA (Açımlayıcı Faktör Analizi), 528 öğrenci ile de DFA (Doğrulayıcı Faktör Analizi) yapılmıştır. AFA ile ölçeğin faktör yapısına ulaşılmış ve DFA ile ölçek test edilmiştir. AFA sonuçları ölçeğin toplam Varyansın %56,345’ını açıklayan, 28 maddelik, 5 faktörlü bir yapı geçerliliğine sahip olduğunu ortaya koymuştur. 28 maddeye ilişkin faktör yükleri, 797 ile, 440 aralığında olmuştur. AFA neticesinde, ölçeğin bütününe ait iç tutarlılık güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alfa α=.924 olarak bulunmuş ve her bir alt faktör için güvenirlik katsayısına bakılmıştır. Her bir alt faktörün isimlendirilmesi uzman görüşüyle karar kılınmıştır. DFA ile ölçeğin faktör yapısının veriyle tutarlı olup olmadığına bakılmıştır. Ölçeğin KMO değerinin 0.942, Bartlett’s testi sonucunun 6253,972, df. 378 ve p=0.000 anlamlı düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu değerler, bu ölçeğin, üniversite öğrencilerinin sınıf içi etik dışı davranış düzeylerini belirlemek için 28 maddeden oluşan 5 faktörlü güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, ölçek maddelerinin birbiri ile tutarlı olduğunu ve ölçülecek davranışlar için yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur. Ölçekteki her bir maddenin/ifadenin öğrencilerin sınıf içi etik dışı davranışlarını ölçtüğü söylenebilir. Sonuç olarak, Türkiye’de üniversite öğrencilerin sınıf içi etik dışı davranış düzeylerini belirlemeye yönelik herhangi bir ölçeğin şimdiyedek geliştirilmemiş olması bu ölçeğin bilimsel çalışmalara özgün bir yer edineceği kanaatini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, Sınıf İçi Etik dışı davranış, Ölçek geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik