Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Uygulaması Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Coşkun M. K.

International Journal of New Aproaches in Social Studies, vol.4, no.1, pp.45-61, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik tutumlarını; içinde bulundukları bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutları çerçevesinde tespit etmektir.  Çalışmada karma araştırma yöntemi desenlerinden biri olan çeşitleme deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu oluşturulurken amaçlı örneklem yöntemine başvurulmuştur. Bu nedenle çalışmanın nicel örneklemini sosyal bilgiler öğretmenliği programına devam eden 46 erkek ve 58 kadın olmak üzere toplam 104 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın nitel örneklemini ise 11 sosya bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlik uygulaması dersi değerlendirme anketi ile öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşlerini tespit etmeye yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistiklere yer verilirken nitel veri analizinde ise belirlenen temalara yönelik betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin analiz sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulama dersi için ayrılan toplam sürenin dersin amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli olmadığı ayrıca üniversite-uygulama okulu, üniversite-öğretmen adayı ve uygulama okulu-öğretmen adayı arsında iletişim problemlerin olduğu tespit edilmiştir.