BİS TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN METAL KOMPLEKS KOORDİNASYON KARAKTERLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ


Karakoyun N., Gümüş A., Gümüş S.

UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Iğdır, Turkey, 11 - 12 April 2019, pp.758-762

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Iğdır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.758-762
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

While triazoles constitute an important class of heterocyclic compounds, the derivatives
of this nucleus include benzo fused rings, various alkyl and other functional groups. Synthetic
methods in organic chemistry (one-pot) multistep (where multiple reactions take place in a
single reactor in a single reactor) have gained great importance because they reduce the time
and cost in complex molecule synthesis. 'Click' chemistry incorporates reliable, fast and
highly selective reactions. Synthesis of 1,4-disubstituted 1, 2-triazoles by the 1,3-dipolar
cyclisation of azides and alkynes with copper (I) -catalyst is the most common. In this study,
the metal coordination characteristics of new bis triazole derivatives were investigated by
using computational chemistry applications. Bis triazoles with more coordination points than
mono triazoles are expected to form stronger complexes. Computational calculations were
performed using the B3LYP/LanL2DZ level of theory.

Triazoller, heterosiklik bileşiklerin önemli bir sınıfını oluşturmakla beraber bu
çekirdeğin benzo kaynaşmış halkaları, çeşitli alkil ve diğer fonksiyonel gruplar içeren
türevleri de oldukça dikkat çekmektedir. Organik kimyada tek-kap (one-pot) multistep (birden
fazla tepkimenin tek bir reaktörde art arda gerçekleştiği) sentetik metodlar kompleks molekül
sentezinde zaman ve maliyeti düşürdüğü için büyük önem kazanmıştır. 'Click' kimyası
güvenilir, hızlı ve yüksek seçici tepkimeleri bir arada bulundurur. Azid ve alkinlerin bakır(I)-
katalizörlü 1,3-dipolar siklokatılmasıyla 1,4-disübstitüe 1,2,3-triazollerin sentezi en yaygın
olanıdır. Bu çalışmada yeni bis triazol türevlerinin hesapsal kimya uygulamaları kullanılarak
metal koordinasyon karakteristikleri incelenmiştir. Mono triazollere nazaran daha fazla
koordinasyon noktası içeren bis triazollerin daha kuvvetli kompleksler oluşturması
beklenmektedir. Bilgisayarlı hesaplamalar B3LYP/LanL2DZ hesap seviyesi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.