Akciğer Tuberkulozlu Olguda Nonspesifik Etkenle Gelişen Lomber spondilodiskitis, Sakroileit ve Dev Psoas Apsesi: Olgu Sunumu


Çetin E.

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, vol.24, pp.215

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 24
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.215

Abstract

Amaç: Tüberkülozun en sık yerleştiği iskelet bölümü omurgadır. Sakroiliak

eklem tutulumu da bildirilmiştir. Az sayıda olguda tüberküloz ile birlikte

nonspesifik etkenlerle de enfeksiyon gelişebileceği yayınlanmıştır. Ağır

seyreden omurga ve büyük eklem enfeksiyonlarında hiperbarik oksijen

tedavisinin iyileşmeyi hızlandırabileceği bilinmektedir.

Yöntem: Akciğer tüberkülozu nedeniyle tedavi görmekte iken nonspefisik

etkenle omurga ve sakroiliak eklem enfeksiyonu gelişen olgu sunuldu.

Bulgular: Akciğer tüberkülozu nedeniyle 2 aydır tedavi gören 44

yaşında diyabetik kadın hastada bel ve sol kalça ağrısı başlamış.

L4-5 spondilodiskitis, solda psoas apsesi ve sol sakroileit saptanarak

başka bir merkezde apsesi boşaltılmış, üreme olmamış. Tüberküloz

öyküsü olması nedeniyle omurga ve eklem tutulumu da tüberküloza

bağlanarak antitüberküloz tedaviye devam edilmiş. İki ay sonra ayaklarda

güçsüzlük, ve genel durum bozukluğu ortaya çıkan ve bel ve sol kalça

ağrısı çok şiddetlenen hasta kliniğimize yönlendirildi. Omurga ve eklem

enfeksiyonunun ilerlediği, psoas apsesinin çok büyüdüğü izlendi.

Posterior girişimle L4-5 debridman ve dekompresyon yapıldı ve psoas

apsesi boşaltıldı. Kültürde Staphylococcus aureus üredi ve patolojik

incelemede akut enfeksiyon bulguları saptandığı, kronik granülomatöz

enfeksiyon bulguları izlenmediği bildirildi. Uygun antibiyoterapi

eklenmesine rağmen genel durumu bozukluğu ve büyük psoas apsesi

sebat eden hastanın apsesi tekrar boşaltıldı ve ardından 30 seans

hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Genel durumu düzelen, apsesi

kaybolan hasta 1 ay sonra ortez desteğiyle hastaneden çıkarıldı.

Tartışma: Tüberküloz öyküsü olan olgularda gelişen omurga ve büyük

eklem enfeksiyonlarında etkenin her zaman tüberküloz basili değil,

nonspesifik mikroorganizmalar da olabileceği akılda tutulmalıdır. Tanı

mutlaka mikrobiyolojik ve patolojik olarak doğrulanmalıdır. Hastanın genel durumunu bozan ağır enfeksiyonlarda antibiyoterapi ile birlikte

hiperbarik oksijen tedavisi uygulanması hastanın tedaviye yanıtını

hızlandırabilir.