Orta Asya Türk Destanları ve Dede Korkut Boylarının Yapısal Analizi


Creative Commons License

Bazancir R.

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.8, no.17, pp.241-267, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 17
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.241-267
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of "Epic" has an important place in the oral culture terminology of the Turkish nation. Among Turkology studies, researchers working on Turkish folklore and linguistics, and academics from different disciplines, conducted research on folk literature genres such as epics and legends. The classification of epics researched and translated below, international and national views on epic, Central Asian Turkish epics, comparative analysis of Dede Korkut epics, epic performance methods, epic-audience dimension and transmission are important sub-titles. Examples of national epics leading to these contents are narratives such as Oğuz Kağan, Dede Korkut and Köroğlu. These narratives are important in terms of conveying the Turkish society's view of life, traditions and norms of socio-cultural values ​​to the reader. Epics, folk tales, legends with all their fantastic elements determine the traces of historical events on the masses of the people, the opinions of the people about them and their sympathy or antipathy about the historical people who are their heroes, the characters and personalities that they attribute to them and are in fact symbols of their own desires. It is a great achievement to have such material for history, whose purpose is not only to describe the political events and the life and work of the people at the head of the states, but also to determine the material and spiritual reality in which the people lived, as well as the social and psychological processes they went through over time.

Türk milletinin sözlü kültür terminolojisi içinde “Destan” mefhumu önemli bir yer tutmaktadır. Türkoloji araştırmaları içinde özellikle Türk halkbilimi ve dil bilimi üzerine çalışan araştırmacılar ve farklı disiplinlerden akademisyenler, destan, efsane gibi halk edebiyatı türleri üzerine araştırmalar yapmıştır. Aşağıda araştırılıp çevirisi yapılan destanların sınıflandırılması, destan hakkındaki uluslararası ve milli görüşler, Orta Asya Türk destanları, Dede Korkut destanlarının karşılaştırılmalı analizi, destan icra yöntemleri, destan-dinleyici boyutu ve aktarımı önemli alt başlıklardır. Uluslararası ve milli destanlarda karşılaşılan destan tipleri, temalar, yer, mekân, zaman kavramları araştırmacılarca çok çalışılan içeriklerledir. Bu içeriklere öncülük eden milli destan örnekleri, Oğuz Kağan, Dede Korkut ve Köroğlu gibi anlatılardır. Bu anlatılar Türk toplumunun hayat görüşünü, gelenek-göreneklerini ve sosyo-kültürel değer normlarını okura aktarması bakımından önemlidir. Bütün fantastik unsurlarıyla destanlar, halk hikayeleri, menkıbeler tarih olaylarının halk kitlelerinde bıraktığı izleri, halkın onlar hakkındaki kanaatlerini ve onların kahramanı olan tarihsel insanlar hakkındaki sempati veya antipatilerini, onlara izafe ettikleri ve hakikatte kendi arzularının sembolleri olan karakterleri ve kişilikleri tespit etmektedir. Gayesi, sadece politik olayları ve devletlerin başında bulunan insanların hayatını ve yaptıkları işleri tasvir etmek değil, aynı zamanda halkın içinde yaşadığı maddi ve manevi gerçeklik ile beraber zaman içinde geçirdiği sosyal ve psikolojik süreçleri tespit etmek olan tarih için böyle malzemeye sahip olmak büyük kazanımdır.