Restoranlarda Robot Garsonlar Kullanmanın Tüketicilerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi


Creative Commons License

Çelik Z., Aydın İ.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.317-336, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study examines the effect of using robot waiters in restaurants on consumers' behavioral intentions. To achieve this aim, data were collected from 385 people using online questionnaire and experiment method. The data were analyzed using the SPSS 25 program. According to the one-sample t-test result; using robot waiters is not a significant predictor of consumers' intentions to use robotic restaurants. In addition, based on the independent samples t-test results; between female and male, and also the results of ANOVA for independent groups; between X, Y, and Z generations, there is no significant difference in consumers' intention to use robotic restaurants. It was concluded  the perceived innovativeness of using robotic restaurants, the perceived value, perceived enjoyment, and attractiveness of using robot waiters, are positive and important predictors of attitude towards using robotic restaurants. In addition, the attitude towards using the robotic restaurant is a positive and important predictor of both the intention to use the robotic restaurants and the willingness to pay more to use the robotic restaurants. At the end of the study, suggestions were made within the framework of limitations.

Bu çalışma, restoranlarda robot garsonlar kullanmanın tüketicilerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu amaçla online anket ve deney yöntemi kullanılarak 385 kişiden veri toplanmıştır. Veriler SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tek örneklem t-testi sonucuna göre; robot garsonların kullanılması, tüketicilerin robotik restoranları kullanma niyetlerinin önemli bir yordayıcısı değildir. Buna ek olarak, bağımsız örneklemler t-testi sonuçlarına göre; kadınlar ve erkekler arasında ve ayrıca bağımsız gruplar için ANOVA sonuçlarına göre; X, Y ve Z jenerasyonları arasında tüketicilerin robotik restoranları kullanma niyetlerinde anlamlı bir farklılık yoktur. Bununla birlikte, basit lineer regresyon analizi ile elde edilen sonuçlara göre; robotik restoran kullanmanın algılanan yenilikçiliği ve robot garsonlar kullanmanın algılanan değeri, algılanan zevki ve çekiciliği, robotik restoran kullanımına yönelik tutumun olumlu ve önemli yordayıcılarıdır. Ayrıca robotik restoran kullanımına yönelik tutum hem robotik restoranları kullanma niyetinin hem de robotik restoranları kullanmak için daha fazla ödeme yapma isteğinin olumlu ve önemli bir yordayıcısıdır. Çalışmanın sonunda sınırlılıklar çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur.