The Evaluation of Interest-Free Finance System in Turkey within the Context of Sentiment Analysis


Keskin Ö., Aytekin Y. E.

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, vol.5, no.3, pp.87-112, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In Turkey, a lot of researches were made on the interest-free finance system. In these researches, the survey and interview methods were used in general, and this situation caused the researches in question to be limited to a certain audience. In addition, the subjects and results of these researches were generally similar to each other. Unlike the other researches conducted, in this research, the sentiment analysis of many Turkish texts shared on the internet sources and social media platforms related to the interest-free finance system in Turkey was executed on a sentence level through www.mediatoolkit.com. For the analysis, the concepts which were frequently encountered in the literature about the interest-free finance system were identified, and all the texts were scanned together with the data set including the key words related to these concepts. The data of this research consisted of 1981 Turkish texts shared on the internet sources and social media platforms related to the interestfree finance system in January 2019. In the analysis, the shares including the concepts related to the interest-free finance system were classified as positive, negative and neutral, the results were interpreted, and suggestions were proposed. According to the result of the research, the fact that "participation banks" are mentioned together with the concept of "interest" in the news in the press constitutes a negative prejudice against these institutions in people. Moreover, the fact that commercial institutions representing the interest-free finance system are referred to both as a bank and with more than one concept causes different feelings about the same institutions in people.

Türkiye’de faizsiz finans sistemi ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda genel olarak anket ve mülakat yöntemi kullanılmış ve bu durum söz konusu araştırmaların belirli bir kitle ile sınırlı kalmalarına neden olmuştur. Ayrıca, bu araştırmaların konuları ve sonuçları, genel olarak birbirlerine benzerlik göstermiştir. Bu araştırmada ise yapılmış araştırmalardan farklı olarak, Türkiye’de faizsiz finans sistemi ile ilgili internet kaynaklarında ve sosyal medya platformlarında paylaşılan çok sayıdaki Türkçe metnin, www.mediatoolkit.com aracılığı ile cümle seviyesinde duygu analizi yapılmıştır. Analiz için faizsiz finans sistemi ile ilgili literatürde çokça karşılaşılan kavramlar belirlenmiş ve bu kavramlarla ilişkili anahtar kelimeleri içeren veri seti ile tüm metinler taranmıştır. Bu araştırmanın verileri, 2019 Ocak ayında faizsiz finans sistemi ile ilgili internet kaynaklarında ve sosyal medya platformlarında paylaşılan 1.981 adet Türkçe metinden oluşmaktadır. Yapılan analizle, faizsiz finans sistemi ile ilgili kavramları içeren paylaşımlar, pozitif, negatif ve nötr olarak sınıflandırılmış, sonuçlar yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın sonucuna göre, “katılım bankaları”nın basında yer alan haberlerde “faiz” kavramı ile bir arada anılmaları, insanlarda bu kurumlara yönelik olumsuz bir önyargı oluşturmaktadır. Ayrıca faizsiz finans sistemini temsil eden ticari kurumların hem banka olarak hem de birden çok kavramla birlikte anılmaları, insanlarda aynı kurumlarla ilgili farklı duygulara yol açmaktadır.