Analysis of Organized Industrial Zone Enterprises in Terms of Capacity Utilization Rates and Competitive Factors: The Case of Van Organized Industrial Zone


Creative Commons License

Karahan K. S., Çalık A.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.53, pp.381-400, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Enterprises operating in Organized Industrial Zones (OIZ) provide

various advantages in terms of development and growth by supporting each

other with activities that complement their production. Businesses operating in

the same sector become competitors of each other and this situation provides

the necessary dynamism for businesses to gain a competitive advantage. The

aim of this study is to make a general situation analysis of Van OIZ. Within

the scope of this purpose; the basic functions of the OIZ were tried to be

determined and the factors hindering its development were tried to be

determined, information about the capacity and competitiveness of the

enterprises in the OIZ was collected and analyzed. Face-to-face interviews

were conducted with 41 active enterprises among 126 enterprises registered in

Van OIZ which accepted our request for interview and surveys were

conducted. According to the research findings; the most rooted enterprises

operating in Van OSB; it has been determined that they are from the "food",

"construction", "chemistry, oil, rubber, and plastic" sectors. The average

capacity utilization rate (CUR) of enterprises was determined as 54.4%. In the

results of the study; the basic functions of the OIZ, the factors that hinder the

development of the OIZ, the reasons for the low capacity of the enterprises,

and the factors affecting the competitive advantage have been determined.

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB)

faaliyet gösteren işletmeler, üretimlerini

tamamlayıcı faaliyetlerle birbirlerini

destekleyerek gelişme ve büyüme konularında

çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Aynı sektörde

faaliyet gösteren işletmeler birbirlerinin

rakipleri olmakta ve bu durum işletmelere

rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli

olan dinamizmi de kazandırmaktadır. Bu

çalışmanın amacı, Van OSB'nin genel bir durum

analizini yapmaktır. Bu amaç kapsamında;

OSB'nin temel fonksiyonları belirlenmeye ve

gelişimini engelleyen faktörler tespit edilmeye

çalışılmış, OSB'deki işletmelerin kapasite ve

rekabet durumları hakkında bilgiler toplanıp

analiz edilmiştir. Van OSB'de kayıtlı olan 126

işletme içerisinden görüşme talebimizi kabul

eden ve aktif olan 41 işletme ile yüzyüze

görüşmeler yapılmış ve anketler uygulanmıştır.

Araştırma bulgularına göre; Van OSB'de

faaliyet gösteren en k.klü işletmelerin; “gıda”,

“inşaat, “kimya petrol lastik ve plastik

sektörlerinden olduğu tespit edilmiştir.

İşletmelerin kapasite kullanım oranı (KKO)

ortalama %54.4 olarak tespit edilmiştir. Çalışma

sonucunda; OSB'nin temel fonksiyonları,

OSB'nin gelişimini engelleyen faktörler,

işletmelerin kapasite düşüklük nedenleri ve

rekabet avantajını etkileyen faktörler tespit

edilmiştir