Van Kentinde Çocuk İş Gücünün Mekansal Analizi


Erdoğan R., Ertaş N.

Asos Journal, The Journal Of Academic Social Science, no.41, pp.219-246, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

“Child workers” which has been appeared with Industrial Revolution at the end of 18th century and at the beginning of 19th century is considered also as a global issue. Developing the technology with globalization, elimination of borders between countries, the start of a new era, such as information and communication became a reason of division of states as developed, developing and non-developed. This division created employment problem among countries and drag them into the search of qualified person in order to fulfill the expectations of developing technology. The world wars after the Industrial revolution, and especially the competitive formation after the World War II, has changed the positions of developed and underdeveloped countries. Such alterations of countries is possibly reflect the business balance of power within countries. And the most crucial example of it is the “child labor” that has already become a chronic problem. The untreated wound of inequality in Turkey and the world made this issue to be continuous, and even in developed countries, child labor in the total labor force still retains its presence of share. This work is aimed to approach the Child Labor within a conceptual frame, the reasons and the dimensions of child labor, and later on, the child labor in Van province of Turkey, sectorial distribution of this labor, and spatial analysis with numerical data by gender and age group.  

18’inci yüzyıl sonunda ve 19’uncu yüzyılın başındaki Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan “çocuk işçi” küresel bir sorunun da başlangıcı sayılır. Küreselleşme ile birlikte ileri teknolojinin gelişmesi, ülkeler arasındaki sınırların kalkması, bilgi ve iletişim gibi yeni bir çağın başlaması ülkeler arsında gelişmiş, az gelişmiş veya gelişmemiş gibi ayrımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ayrım ülkeler arasında istihdam sorununun ortaya çıkmasına ve gelişen teknolojinin isteklerini karşı- layacak kalifiye eleman arayışına sokmuştur. Sanayi Devriminin akabinde ortaya çıkan Dünya Savaşları ve özellikle II. Dünya Savaşından sonra bir rekabet ortamı- nın oluşması az gelişmiş ülkelerin veya gelişmiş ülkelerin konumu değiştirmiştir. Ülkelerin bu konumunun değişmesinin ülke içi iş gücü dengelerine yansımaması mümkün olmamaktadır. Bunun en büyük örneği gittikçe kronik bir sorun haline gelen “Çocuk İş gücü” olgusudur. Dünyada ve Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği yarasının kapanmaması bu soruna süreklilik kazandırmış ve gelişmiş ülkelerde dâhil çocuk emeği toplam işgücü içindeki belirgin olan payının varlığını korumaktadır. Bu çalışmada, Çocuk İşgücüne kavramsal bir çerçeve ile yaklaşılıp, çocuk iş gücü- nün nedenler, boyutları ve daha sonra Türkiye’nin Van kentindeki çocuk iş gücü, bu iş gücünün sektörsel dağılımı, cinsiyet ve yaş gruplarının rakamsal verilerle mekânsal analizine değinilmiştir.