Evaluation of Prognostic Factors in Invasive Breast Cancer Patients Receiving Adjuvant Radiotherapy


Creative Commons License

Menteş S., Karaca F., Keskin S.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.29-35, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: The aim of this study is to investigate the effect of adjuvant radiotherapy applied on patients with invasive breast cancer on survival and to determine the relationship between prognostic factors and survival in patients.

Introduction: Breast cancer is the most common cause of death in women between the ages of 35-55. Surgery, chemoradiotherapy, radiotherapy, hormone therapy and immunotherapy are treatment modalities applied in breast cancers.

Materials and Methods: Our retrospective study included 120 patients ranging between 39 and 68 years who were admitted to Adana City Education and Research Hospital Radiation Oncology outpatient clinic between May 2016 and March 2019 and who received adjuvant radiotherapy due to invasive breast cancer.

Results: Statistically significant findings were obtained between lymphovasculer invasion, human epidermal growth factor receptor 2 positivity, tumor and lymph node status and overall survival. But, no statistically significant findings could be attained between menapause status, surgical method applied, histopathological type of tumor, presence of extracapsular invasion, estrogen and progesterone hormone receptors and overall survival. While estrogen and progesterone receptors were found to be positive in terms of prognosis, Her2 positive was found to be negative in terms of prognosis.

Discussion: Statistically insignificant results are thought to arise from insufficient number of patients incorporated in the study, however, their effect on overall survival was exhibited. Although early diagnosis with modern imaging methods increases overall survival in breast cancer, the selection of appropriate treatments for suitable patients is crucial.

Conclusion: Even though we could not specify enough statistically, we concluded that adjuvant radiotherapy positively affected survival in the light of previous studies in the literature and our observations during present study.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, invaziv meme kanserli hastalara uygulanan adjuvan radyoterapinin sağkalıma etkisini araştırmak ve hastaların prognostik faktörleri ile sağkalım arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Giriş: Yaşları 35-55 yaş arası olan kadınlarda meme kanseri en sık ölüm nedenidir. Meme kanserlerinde cerrahi, kemoradyoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi ve immünoterapi uygulanan tedavi yöntemleridir.

Gereç ve Yöntemler: Mayıs 2016-Mart 2019 tarihleri arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi polikliniğine başvuran ve invaziv meme kanseri nedeniyle adjuvan radyoterapi alan, yaşları 39-68 arasında olan 120 hasta, retrospektif olarak çalışmamıza dahil edildi.

Bulgular: Lenfovasküler invazyon, insan epidermal büyüme faktörü reseptör 2 pozitifliği, tümör ve lenf nodu durumu ile genel sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı bulgular elde edildi. Fakat menapoz durumu, uygulanan cerrahi yöntem, histopatolojik tümör tipi, ekstrakapsüler invazyon varlığı, östrojen ve progesteron hormon reseptörleri ile genel sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bulguya ulaşılamadı. Östrojen ve progesteron reseptörlerinin pozitif olması prognoz açısından olumlu bulunurken, Her2 pozitif olması prognoz açısından olumsuz bulunmuştur.

Tartışma: Çalışmaya dahil edilen hasta sayısının yetersiz olmasından dolayı, istatistiki olarak anlamsız sonuçlar elde ettiğimizi düşünmemize rağmen bu sonuçların genel sağkalım üzerindeki etkilerini gösterdik. Modern görüntüleme yöntemleriyle erken teşhis, meme kanserinde genel sağkalımı artırsa da, uygun hastalar için uygun tedavilerin seçimi çok önemlidir.

Sonuç: İstatistiksel olarak yeterince belirleyemesek de, literatürdeki önceki çalışmalar ve bu çalışmada ki gözlemlerimiz ışığında adjuvan radyoterapinin sağkalımı olumlu etkilediği sonucuna vardık.