THE EFFECT OF PERCEIVED DESTINATION IMAGE ON TOURIST SATISFACTION AND REVISIT INTENTION: A RESEARCH ON IRANIAN TOURISTS VISITING VAN


Metin D., Arslan Kalay H.

5. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.197-198

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.197-198
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the positive and negative impacts of perceived destination image on satisfaction and revisit intention of Iranian tourists visiting Van province, one of the most important tourist attractions in the Eastern Anatolia Region. In order to collect data, faceto-face interviews were conducted and the data were analysed using statistical software SPSS (SPSS 20). In this study, simple and multiple regression analyses were used to demonstrate the relationship between destination image, tourist satisfaction and revisit intention. These analyses performed show that the perceived destination image of Iranian tourists has an effect on tourist satisfaction and revisit intention. According to the results of multiple regression analysis, it was observed that the subdimensions of prices and shopping and service and security of destination image have an effect on tourist satisfaction, whereas no effect was detected on the subdimensions of historical and cultural values, natural beauties and social activities. Moreover, it was noted that the subdimensions of price and shopping and service and security of destination image have an effect on the revisit intention, while the historical and cultural values, natural beauties and social activities have no effect on the revisit intention of tourists. Keywords: Destination, Image, Tourist, Satisfaction, Revisit Intention

Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Van ilini ziyaret eden İranlı turistlerin algıladıkları destinasyon imajlarının turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyetleri üzerine olan olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada veri toplama yöntemlerinden yüz yüze anket tekniği uygulanarak, veriler istatistik paket programı (SPSS 20) ile analiz edilmiştir. Araştırmada destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyetleri arasındaki etkileşimi belirlemek için basit ve çoklu regresyon testleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda İranlı turistlerin algıladıkları destinasyon imajının turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre destinasyon imajının alt boyutlarından olan fiyat ve alışveriş boyutu ile hizmet ve güvenlik boyutlarının turist memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu fakat tarihi ve kültürel değerler boyutu, doğal güzellikler boyutu ve sosyal aktiviteler boyutunun turist memnuniyeti üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. Aynı zamanda destinasyon imajının alt boyutlarından olan fiyat ve alışveriş boyutu ile hizmet ve güvenlik boyutlarının tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisinin olduğu görülürken, tarihi ve kültürel değerler, doğal güzellikler ve sosyal aktiviteler boyutlarının tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Destinasyon, İmaj, Turist, Memnuniyet, Tekrar Ziyaret Etme Niyeti