EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC TRUNK ENVIRONMENTAL AND BODY MASS INDEX MEASUREMENTS IN FIRST-YEAR STUDENTS AT VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY


Akyol V. , Koyun N.

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.371-379

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.371-379

Özet

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ANTROPOMETRİK GÖVDE ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ İLE BEDEN KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC TRUNK ENVIRONMENTAL AND BODY MASS INDEX MEASUREMENTS IN FIRST-YEAR STUDENTS AT VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY

Veysel AKYOL

Öğretim Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, veysel-akyol@hotmail.com

(Sorumlu Yazar)

 Necat KOYUN

Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, necat_1974@hotmail.com

 

ÖZET

Bu çalışmada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. sınıf öğrencilerinde beden kitle indeksi (BMI: Body Mass Index) ile antropometrik gövde çevre ölçümleri (omuz, göğüs, karın ve kalça) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Antropometri insan vücudunun anatomik belli özelliklerini inceleyerek standartlarını tespit eden bir yöntemdir. Bireyin ağırlığı ve vücut ölçülerinin belirli noktalarını referans alarak ölçer ve bireyler arasında karşılaştırma olanağı sağlar. Obezite ve zayıflık birçok hastalıkla ilişkilidir. Çevresel, sosyal, fiziksel aktivitede ve besin tüketimi, obezite ve zayıflık gelişimini etkilemektedir. Ölçümler, 18-25 yaş arası 60 kız ve 60 erkek toplam 120 öğrenci üzerinde yapıldı. Fiziksel problemi bulunan, spor geçmişine sahip ve ölçüm günü okula gelmeyen öğrencilerde ölçümler yapılmadı. Ölçümler gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirildi. İlk aşamada öğrencilerin vücut ağırlığı ve boyları ölçüldü ve beden kitle indeksi (BMI: Body Mass Index) hesaplandı, ardından antropometrik gövde çevre ölçümleri yapıldı. Vücut ağırlığı ve boy ölçümü için baskül ve boy ölçer kullanıldı. Antropometrik ölçümler için esnek olmayan mezura kullanıldı. Tüm ölçümlerde hata oranını en aza indirmek için ölçümler tek kişi tarafından gerçekleştirildi. Elde edilen veriler SPSS 23 istatistik programı ile analizi yapıldı. Parametreler arasında korelasyonu hesaplamak için çift taraflı Pearson korelasyon testi uygulandı. Test sonucunda BMI oranı ile omuz, göğüs, karın ve kalça çevre ölçümleri arasındaki korelasyon katsayıları (r), istatistiksel olarak kız öğrencilerde; anlamlı olmadığı (p>0,05), erkek öğrencilerde ise anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). Hem erkek hem de kız öğrencilerde gövde çevre ölçümlerinin birbirleri arasındaki korelasyon güçlü derecede anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). Kız ve erkek öğrenciler arasında cinsiyete göre karşılaştırma sonucunda kalça çevresi dışındaki tüm parametrelerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,001).

Sonuçlarımızın öğrencilerin ileriki zamanlarda obezite veya zayıflığa karşı sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulmasında katkı sağlayacağı ayrıca sağlık ile ilgili bilimsel çalışmalara veri desteği sunacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Antropometri, , beden kitle indeksi, gövde çevre ölçümü, obezite, zayıflık.

 

 

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the relationship between body mass index (BMI) and anthropometric trunk circumference measurements (shoulder, chest, abdomen and hip) in the first year students of Van Yüzüncü Yıl University. Anthropometry is a method that determines the standards of human body by examining certain anatomical features. It measures the individual's weight and body measurements with reference to specific points and allows comparison between individuals. Obesity and weakness are associated with many diseases. Environmental, social, physical activity and food consumption affect the development of obesity and weakness. The measurements were carried out on 120 students, 60 girls and 60 boys aged 18-25 years. Measurements were not performed in students who had physical problems, who had a sports history and who did not come to school on the day of the measurement. Measurements were performed on a voluntary basis. In the first stage, body weight and height of the students were measured and body mass index (BMI) was calculated, followed by anthropometric body circumference measurements. Body and height scales were used for the measurement of body weight. Inelastic tape measure was used for anthropometric measurements. All measurements were performed by one person to minimize the error rate. The data were analyzed with SPSS 23 statistical program. Pearson correlation test was used to calculate the correlation between the parameters. The correlation coefficients (r) between BMI ratio and shoulder, chest, abdominal and hip circumference measurements were statistically significant in female students; was not significant (p> 0.05), but it was found to be significant in male students (p<0,05). The correlation between trunk circumference measurements was found to be strongly significant in both male and female students (p <0.05). As a result of the comparison between female and male students according to gender, all parameters except hip circumference were found to be statistically significant (p <0.001).

We believe that the results obtained will contribute to the creation of healthy living conditions against obesity or weakness in the future and provide data support for scientific studies related to health.

Key words: Anthropometry, body mass index, trunk circumference measurement, obesity, weakness.