DAMAR ATIK BARAJINDAN TEMİN EDİLEN DİP ÇAMURU İLE AURAMİNE O BOYAR MADDESİNİN ADSORPSİYON DENGE MEKANİZMASININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

Dişli E. , Öztürk D. , Aladağ E.

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.540-547

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.540-547

Özet

Endüstriyel atıksular oldukça karmaşık bir karakterizasyona sahiptirler. Endüstrinin tipine ve üretilen mamule bağlı olarak pek çok özel kirletici ortaya çıkmaktadır. Boyar maddeler renkli mamuller üreten boya, kâğıt, tekstil, gıda, deri, kozmetik gibi pek çok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Renkli atıksuların içermiş olduğu boyar maddelerin çoğu alıcı ortamlarda biyodegredasyona uğramazlar. Bu nedenle boyar maddelerin çok küçük konsantrasyonları bile alıcı ortamların doğal yapısını bozar. Katyonik boyar maddelerin giderimi için en uygun yöntemlerden biri de adsorpsiyondur. Damar atık barajından temin edilen dip çamuru ile katyonik bir boyar madde olan Auramine O’ nun gideriminin incelendiği denge çalışmalarında elde edilen sonuçlar Langmuir, Freundlich ve Dubinin Radushchevich izotermlerine uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 0,9981 regresyon katsayısı (R2) ile damar atık barajından temin edilen dip çamuru ile Auramine O boyar maddesinin adsorpsiyonun en iyi langmuir izotermine uyduğu görülmüştür. Dubinin-Radushkevich izoterm denkleminden hesaplanan E değeri ise 0,13 kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre, adsorpsiyon mekanizmasının fiziksel olduğu söylenebilir. Ayrıca, Dip çamurunun tekstil endüstrisi atık sularından katyonik boya giderimi için uygun ve kullanılabilir olduğu söyleyenebilir. Ek olarak, dip çamurunun atık bir adsorbent olması, atık barajdan nihai olarak uzaklaştırılması konusunda atık geri kullanımına uygun olması ve ekonomik anlamda harcama gerektirmemesi bu adsorbentin önemini göstermektedir. Bu çalışmanın bundan sonraki birçok araştırmalara ışık tutacağı kanaatini taşımaktayız.

Anahtar kelimeler: Dip Çamuru, Adsorpsiyon, Auramine O, İzoterm

Industrial wastewaters have a very complex characterization. Depending on the type of industry and the product produced, many special pollutants emerge. Dyes are widely used in many industries such as paint, paper, textile, food, leather and cosmetics, producing colored products. Most of the colorants in the contents of colored wastewater, do not undergo biodegradation in receiving environments. Therefore, even very small concentrations of dyestuffs disrupt the natural structure of the receiving media. Adsorption is one of the most suitable methods for the removal of cationic dyes. In equilibrium studies in which the removal of Auramine O as a cationic dye onto bottom sludge obtaıned from the damar waste dam, was investigated, the results were applied to the Langmuir, Freundlich and Dubinin Radushchevich isotherms. According to the results, 0.9981 correlation coefficient (R2) showed that adsorption was best matched to langmuir isotherm. The E value calculated from Dubinin-Radushkevich isotherm equation is calculated as 0.13 kJ / mol. According to this information, the mechanism of adsorption can be physical. It can also be said that the bottom sludge is suitable and usable for the removal of cationic dyes from the textile industry wastewater. In addition, the fact that the bottom sludge is a waste adsorbent, is suitable for the use of waste back to the final removal of the waste from the dam, and does not require expenditure in the economic sense indicates the importance of this adsorbent. We believe that this study will shed light on many future researches.

Key words: Bottom sludge, adsorption, Auramine O, Isotherm