Filmle Öğrenme Öğretme Yönteminin Uygulanışı ve Gerekliliği


Creative Commons License

Demirkuş N. , GÜLEN S.

8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS 2019d), Antalya, Türkiye, 18 Ekim - 15 Aralık 2019, ss.308-317

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.308-317

Özet

Filmler her türlü mesaj veya bilgiyi aktarmak için çok etkin kullanılan araçlar haline gelmiştir. Özellikle eğitimsel değer taşıyan filmler öğrenme ortamlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Özellikle ulaşılması zor olan ve direkt elde edilemeyen kavramların eğitiminde rahatlıkla kullanılmaktadır. Uzay ve ötesi ile ilgili çekilen belgesel filmler uzay, yıldızlar, gezegenler ve daha birçok kavramının öğretiminde görsel ve işitsel rol oynamaktadırlar. Vahşi veya doğal ortamdaki bir canlının yaşam ortamı, yaşam süreci, doğumu, büyümesi, olumu, beslenmesi gibi durumların öğrenilmesinde görsellik ve işitsel durumun aynı anda verilmesinin öğrenme için önemi asla göz ardı edilemez. Bu araştırmanın temel amacı filmle öğrenme ve öğretme yönteminin aşamaları ve uygulama örneği sunmaktır. Bu amaç kapsamında; (1) Filmle öğrenme ve öğretme yöntemi nedir? ve (2) Bir filmin filmle öğrenme ve öğretme yöntemine göre hazırlanması ve sunulması nasıldır? sorularının cevapları aranmıştır. Araştırmada nitel araştırma ilkelerine uygun olarak doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmada yüzüncü yıl üniversitesi eğitim fakültesi biyoloji eğitimi bölümü film arşivinden 1000’e yakın belgesel ve bilimsel film kullanılmıştır. Filmler materyal hazırlama ilkeleri ve kavramların eğitimsel önemine göre izlenmiştir. Gerekli sanal bilgisayar programları kullanılarak hazırlanmıştır. Filmler birden fazla şekilde izlenmiştir. Filmin özeti çıkartılmıştır. Film içerisinde eğitimsel önemi olan kavramlar iki akademisyen tarafından belirlenmiştir. Sanal programlar kullanılarak filmin web sayfası, özet ve kavramlarına ait linkler atılmıştır. Ayrıca kavramların web sayfaları ve kavram ağı hazırlanmıştır. Öğrenen birey film ve ilgili kavramlarına ayrıca filme yönelik sorulan soruların cevaplarına tek adres üzerinden ulaşabilmektedir. Araştırmanın sonucunda sanal bilgisayar programları kullanarak filmle öğrenme ve öğretme yönteminin kullanışlığı ve gerekliliği belirlenmiştir. Bu gereklilik konusunda literatürde çalışmalar mevcut olup örneklik teşkil etmesi açısında sanal bilgisayar programların kullanımlarına yer verilmiştir. Sonuçlarla orantılı önermelerde bulunmuştur.
Anahtar kavramlar: Filmler, Filmle öğrenme öğretme yöntemi, Sanal araçlar.

Filmshave become very effective tools for transmitting all kinds of messages or information. Especially educational films can be used in learning environments easily. It is easily used in education of concepts which are difficult to reach and cannot be obtained directly. Documentary films about space and beyond play a visual and auditory role in teaching the concepts of space, stars, planets and many more. The importance of giving visual and auditory status at the same time can never be ignored in learning the situations such as living environment, life process, birth, growth, death, nutrition of a living creature in wild or natural environment. The main purpose of this research is to present the stages of film learning and teaching method and application examples. For this purpose; (1) What is the method of film learning and teaching? and (2) How is a film prepared and presented according to the method of teaching and learning with film? were searched for answers. In the study, document analysis was conducted in accordance with the qualitative research principles. Nearly 1000 documentaries and scientific films from the film archive of the faculty of education of the Yüzüncü Yıl university were used in the research. The films were watched according to the material preparation principles and the educational importance of the concepts. The material prepared using the necessary virtual computer programs. As a result of the research, the usefulness and necessity of teaching and learning by using virtual computer programs were determined. There are studies in the literature about this requirement and the use of virtual computer programs is given as an example. Suggestions were made in proportion to the results.
Keywords: Films, Teaching-learning film method, Virtual tools.