DESIGN OF FLAT PANEL PHOTOBIOREACTOR AND HIGH BIODIESEL PRODUCTION FROM MICROALGAE


Çeliktaş M. O., Onay M.

12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK), Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2021, pp.204-208

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.204-208
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Microalgae can be used as a renewable energy source for biofuel production. For this purpose, high biofuel production is important. In this study, a flat panel reactor with a working volume of 1L was designed for high biodiesel production, and Gloeocystis vesiculosa was grown in different wavelengths of light. Bold Basal Medium was used as the medium and the lipids were obtained according to the Folch Method. Biodiesel production was carried out with a base-catalyzed reaction. Maximum microalgae biomass was obtained in red light with a value of 620 mg/L. The amount of lipid obtained under red light was found to be 140 mg/L. The biodiesel yield of microalgae grown under red light was calculated as 87 %. As a result, lab scale high biodiesel can be produced by using Gloeocystis vesiculosa microalgae by means of a 1L photobioreactor under red light. This study is Murat Onur Çeliktaş's master's thesis named "Design of Flat-Panel Airlift Photobioreactor and High Biodiesel Production from Microalgae with Led at Various Wavelengths". “This work has been supported by Van Yüzüncü Yil University Scientific Research Projects Coordination Unit under grant number FYL-2018-7252”.

Mikroalgler biyoyakıt üretimi için yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılabilirler. Bu amaç için yüksek biyoyakıt üretimi önemlidir. Bu çalışmada yüksek biyodizel üretimi için 1L çalışma hacmine sahip düz panel reaktör tasarımı yapılarak Gloeocystis vesiculosa farklı dalga boylarında ışıklarda büyütüldü. Besiyeri olarak Bold Basal Besiyeri kullanıldı ve yağlar Folch Metoda göre elde edildi. Biyodizel üretimi ise baz katalizli reaksiyon ile gerçekleştirildi. Maksimum mikroalg biyokütlesi 620 mg/L değeri ile kırmızı ışıkta elde edildi. Kırmızı ışıkta elde edilen yağ miktarıda 140 mg/L olarak bulundu. Kırmızı ışık altında büyütülen mikroalglerin biyodizel verimi % 87 olarak hesaplandı. Sonuç olarak Gloeocystis vesiculosa mikroalgi kullanılarak kırmızı ışık altında 1L’lik fotobiyoreaktör aracılığı ile lab ölçekli yüksek biyodizel üretilebilir. Bu çalışma Murat Onur Çeliktaş’ın Düz-Panel Hava Kaldırmalı ‘‘Fotobiyoreaktörün Tasarımı ve Çeşitli Dalgaboylarında Led Işık ile Mikroalglerden Yüksek Biyodizel Üretimi’’ adlı yüksek Lisans Tez çalışmasıdır. “Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FYL-2018-7252 nolu proje kapsamında desteklenmiştir’’.