letişim Teknolojilerinin Sinema Alanına Yansıması: Sinemanın Dijitalleşmesinde Sinema Öğrencilerinin Tepki ve Beklentileri


Ertaylan A.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.30, pp.51-74, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Kitle iletişim araçlarının teknoloji ile arasındaki doğrudan bağ, internetin gelişmesi ile birlikte kitle iletişiminin her alanında ciddi dönüşümler ortaya çıkarmıştır.  Gazetecilik ve radyo alanlarında ortaya çıkan gelişmeler neredeyse yazılı basını ve radyo yayıncılığını sonlandırma noktasına getirmiş ve yerlerini büyük bir hızla internet gazeteciliği ve internet radyoculuğu almıştır. Üstelik bu yeni gelişmeler, okur ve dinleyici kültürünü de değiştirmiş ve kendi okur ve dinleyici kitlesini oluşturmuştur.          Çok geçmeden benzeri bir süreç sinemaya da yansımış ve küresel dünyanın teknoloji alanında geldiği noktanın sinemadaki yeni izdüşümü olan dijitial sinema ile birlikte, sinemanın üretim, dağıtım ve gösterim alanlarında ciddi dönüşümler ortaya çıkmış; dolayısıyla sinema izleyicisi de bu dönüşümlerden payına düşeni almıştır.

Sinemanın üretim, dağıtım ve gösterim alanlarında ortaya çıkan dönüşümlere dikkat çeken yeni medya çalışmalarının,  alan açısından son derece kıymetli oldukları aşikardır. Bununla birlikte, her türlü teknolojik gelişmenin hedef kitlesi olarak insan unsurunun bu çalışmalarda göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Özellikle de sinema sanatının gelecekteki profesyonelleri olma iddiası sebebi ile eğitim alan sinema öğrencilerinin, sinemanın dijitalleşmesi konusundaki düşünceleri, incelenmeye değer bulunmaktadır.  Bu nedenle bu çalışmada, sinemanın dijitalleşmesinin, güzel sanatlar fakültesi öğrencileri  nezdinde nasıl algılandığı ve   onların bu alanda çalışmak üzere sektöre hazır olup olmadıkları konusundaki algıları   ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Batı illerindeki öğrencilerin sektörün merkezinde ya da yakınında olmaları nedeniyle sahip oldukları avantaj göz önüne alındığında, çalışma  doğu illerindeki verilerin önemine odaklanmış ve bu bağlamda örneklem olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv öğrencileri seçilmiştir. Çalışmada görüşme tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi  ile analiz edilmiştir

Anahtar Kelimeler

Yeni medyadijitial sinemasinema-tv öğrencileriBetimsel Analiz YöntemiYüzüncü Yıl Üniversitesi