İlköğretim okullarında okul yaşamı kalitesi: Van İli örneği


erden a., Erdem M.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.151-165, 2013 (SSCI)

Abstract

Identifying the perceptions of the 7th and 8th year primary-school students in relation to their school-life quality studying at public schools at Van, 430 students participated to the study. Data were collected using adapted version (called school-life quality at primary schools) of Ainley and Bourke’s (1992) ‘school-life quality’ scale. At school-life quality, dimensions named opportunity and success, social-integration, general-satisfaction, and teacher, students ‘never’ perceive at the opportunity and success dimension, whereas they ‘rarely’ perceive at the remaining dimensions. 8th grade students’ perceptions on general satisfaction dimension are more positive than the perceptions of 7th grades’. Female students’ perceptions at the teacher dimension are more positive than male students’. In terms of class-size, students studying at 26-30 and 36-40 class-sizes have less positive perceptions than the students studying at 46-over class-sizes. Additionally, students studying at 36-40 class sizes are more positive than the students studying at more or less class-size students. Keywords: School-life quality, public primary schools, students’ perceptions

İlköğretim okullarında, okul yaşamı kalitesini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmaya, Van il merkezindeki resmi ilköğretim okullarının 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 430 öğrenci katılmıştır. Veriler, Ainley ve Bourke (1992) tarafından geliştirilen “okul yaşamı kalitesi” ölçeğinin uyarlanması sonucu elde edilen “ilköğretim okullarında okul yaşamı kalitesi ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre “fırsat ve başarı, sosyal bütünleşme, genel doyum ve öğretmen” alt boyutlarında değerlendirilen okul yaşamı kalitesi, fırsat ve başarı alt boyutunda hiç ve diğer alt boyutlarda çok az düzeyinde algılandığı belirlenmiştir. 8. sınıf öğrencilerinin genel doyum ve öğretmen algıları 7. sınıflara göre daha olumludur. Kız öğrencilerin öğretmen alt boyutuna ilişkin algıları erkek öğrencilere göre daha olumludur. Sınıf mevcuduna göre, 26-30 kişilik ve 41-45 kişilik sınıflar, 46 ve üzeri sınıflara göre daha az genel doyum algısına sahip olmuşlardır. Sınıf mevcuduna göre, 36-40 kişilik sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin hem daha az ve hem de daha çok öğrencili sınıflara göre algılarının daha olumlu olduğu saptanmıştır. Anahtar sözcükler: Okul yaşamı kalitesi, ilköğretim okulu, öğrenci algıları