THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON THE DEVELOPMENT OF MYCOTOXINS


Levendoğlu T., Aksu T.

van yüzüncü yıl üniversitesi 1. uluslararası sağlık bilimleri kongresi, Van, Türkiye , Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.139

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.139
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The most important species in terms of mycotoxin contamination worldwide for cereals and other crops are Aspergillus, Fusarium and Penicillium. In terms of prevalence and toxicity, mycotoxins such as aflatoxins, ochratoxins, fumonisins, trichothecenes and zearalenone (ZEA) are more focused. Harvesting, storage, processing techniques and climate are the most important factors in mycotoxin contamination. The terms commonly used to describe climate are surface variables such as temperature, precipitation, and wind. Short- or long-term changes in these variables directly affect the risk of transmission, particularly the fungal population and mycotoxin pattern. The growth and mycotoxin production of toxigenic fungi depend on interactions between the food or feed material in which the mycotoxin settles, the fungi, and environmental stresses. Temperature changes, heavy rainfall, humidity and CO₂ changes are the main environmental stress factors. Increasing global warming due to the production of anthropogenic greenhouse gases such as atmospheric carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄) and nitrous oxide (N₂O) concentrations, which are detected at their highest levels on our planet, may cause permanent and dramatic changes in the climate system. Temperature, relative humidity and water content are the main factors affecting mycotoxin production by mycotoxigenic fungi. Water availability and temperature are key environmental determinants before and after harvest. Temperature is the primary determining factor that modulates fungal growth and mycotoxin production. Water activity (aw) and drought are two other important mycotoxin contamination factors. Climate change has the potential to make mycotoxin formation, which is a big problem in today's conditions, more dramatic. Re-evaluation of feed processing techniques and strategies for minimizing the risk of contamination, especially strategies for growing more resistant crops to mycotoxin formation in crop production areas classified according to the severity and duration of climate change. On the other hand, it becomes inevitable to review the mycotoxin detoxification processes of feed and food raw materials as well as strategies to reduce mycotoxin contamination. In this review, information will be given about the possible effects of changes in the main climatic factors (water availability and temperature) on mycotoxin production, which affect the production of mycotoxin species such as aflatoxins, ochratoxins, fumonisins, zearalenone, deoxynivalenol and citrine

Tahıllar ve diğer mahsuller için dünya çapında mikotoksin kontaminasyonu bakımından en önemli türler Aspergillus, Fusarium ve Penicillium’dur. Yaygınlığı ve toksisiteleri açısından aflatoksinler, okratoksinler, fumonisinler, trikotesenler ve zearalenon (ZEA) gibi mikotoksinler ise üzerinde daha çok odaklanmış olanlarıdır. Mikotoksin bulaşıklığında, hasat, depolama, işleme teknikleri ve iklim en önemli faktörlerdendir. İklimi tanımlamak için genellikle kullanılan terimler sıcaklık, yağış ve rüzgâr gibi yüzey değişkenleridir. Bu değişkenlerdeki kısa veya uzun vadeli değişiklikler bulaş riskini ve özellikle de mantar populasyonunu ve mikotoksin desenini doğrudan etkiler. Toksijenik mantarların büyümesi ve mikotoksin üretimi, mikotoksinin yerleştiği gıda veya yem maddesi, mantarlar ve çevresel stresler arasındaki etkileşimlere bağlıdır. Sıcaklık değişiklikleri, aşırı yağışlar, nem ve CO₂ değişimleri temel çevresel stres faktörleridir. Gezegenimizde en yüksek seviyelerinde tespit edilen atmosferik karbondioksit (CO₂), metan (CH₄) ve azot oksit (N₂O) konsantrasyonları gibi antropojenik sera gazları üretimi nedeni ile artan küresel ısınma iklim sisteminde kalıcı ve dramatik değişikliklere neden olabilecektir. Sıcaklık, bağıl nem ve su miktarı mikotoksijenik mantarlar tarafından mikotoksin üretimini etkileyen temel faktörlerdir. Su mevcudiyeti ve sıcaklık, hasat öncesi ve sonrası kilit çevresel belirleyicilerdir. Sıcaklık, mantar büyümesini ve mikotoksin üretimini modüle eden birincil belirleyici faktördür. Su aktivitesi (aw) ve kuraklık ise diğer önemli iki mikotoksin bulaşıklığı faktörüdür. İklim değişikliği, günümüz şartlarında büyük bir sorun teşkil eden mikotoksin oluşumunu daha dramatik hale getirme potansiyeline sahiptir. İklim değişikliğinin şiddeti ve suresine göre tasnif edilmiş bitkisel üretim bölgelerinde mikotoksin oluşumuna daha dirençli ürünlerin yetiştirilmesine yönelik stratejiler basta olmak üzere yem isleme teknikleri ve bulaş riskini en aza indirmeye yönelik stratejilerin yeniden değerlendirmesi gerekmektedir. Diğer taraftan mikotoksin bulaşıklığını azaltmaya yönelik stratejiler kadar yem ve gıda hammaddelerinin mikotoksin detoksifikasyonu süreçlerinin de yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu derlemede, aflatoksinler, okratoksinler, fumonisinler, zearalenon, deoksinivalenol ve sitrinin gibi mikotoksin türlerinin üretimini etkileyen ana iklim faktörlerindeki değişimlerin (su mevcudiyeti ve sıcaklık) mikotoksin üretimi üzerine olan muhtemel etkileri hakkında bilgilere yer verilecektir.