İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP): Türkçe Dersi


Creative Commons License

Kultas E.

ISARC 6. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 7 - 08 October 2023, pp.346-347

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.346-347
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasında görev alan sınıf öğretmenlerinin İYEP Türkçe derslerindeki deneyimlerine ve programa dair genel görüşlerini incelemektir. Araştırmanın modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden değerlendirici durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılında Van ilinin merkez ilçelerindeki okullarda görev yapan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak ve yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; İYEP uygulamasının başında öğrencilerin seviyesini belirlemek amacıyla kullanılan Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ve Öğrenci Değerlendirme Aracının (ÖDA) genel olarak uygun olduğu, İYEP Türkçe dersi için belirlenen kazanımların kapsamının ve belirlenen ders saati süresinin yeterliliği hakkında farklı görüşlerin olduğu, İYEP Türkçe dersi kapsamında kullanılan etkinlik kitabının ise yeterli olmadığı yönünde görüşlerin ağırlıkta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Etkinlik kitabının basit olduğu, kullanılan etkinliklerin sayısının ve metin çeşitliliğinin az olduğu ve etkinliklerin ilgi çekici olmadığı; bunların yanı sıra, uygulamaya yönelik veli tepkilerinin olumlu olduğu, çocukların bilişsel ve duyuşsal açıdan gelişimine genel olarak katkı sağladığı sonuçlarına da ulaşılmıştır. Görüşleri elde edilen öğretmenler genel olarak, İYEP uygulamasının ilkokulun tüm sınıfları düzeyinde uygulanması, öğretmen ücretlerinin iyileştirilmesi, etkinlik kitaplarının yeniden ele alınıp düzenlenmesi, kullanılan metinlerin ve etkinliklerin daha çeşitli, kapsamlı ve işlevsel olması, ders saatlerinin artırılması, ilgi çekici içeriklere (bilmece, bulmaca, oyun, boyama…) de program kapsamında yer verilmesi gerektiği noktasında önerilerde bulunmuşlardır.