Value Orientations of Undergraduate Students: A Comparative Analysis - Example of Van Yuzuncu Yil University


Kalgı M. E., İnan A., Özen M.

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.559-580, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research aims to determine the values which are preferred mostly by the students studying in various faculties of Van Yüzüncü Yıl University (YYU). Data of this descriptive research was obtained through “Personal Information Form” and “Schwartz Value Scale.” Research population is composed of the students of Van YYU, and research sample covers 353 students selected by stratified sampling, which is among the random sampling methods. Independent t-test was used to determine whether value orientation scores of the students differ according to gender variable. One-way ANOVA was applied to analyse the differences among value orientation scores of students in different faculties. Results indicate that male students have a tendency towards power, achievement, hedonism, stimulation and tradition while the female towards selfdirection, universalism, benevolence, conformity, security and piety. However, it was observed that conformity, security and piety value orientations differ according to gender variable. Moreover, students in veterinary faculty had a tendency towards hedonism while those in education faculty towards self-direction and benevolence; those in faculty of economics and administrative sciences towards stimulation; those in theology faculty towards universalism, conformity, security and piety and those in engineering faculty towards power, achievement and tradition values. Score averages for power, achievement, hedonism, stimulation and universalism did not differ according to faculty variable but those for self-direction, tradition, compatibility, security and piety differed in that respect.

Bu araştırmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin en çok hangi değerleri tercih ettiklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Betimsel türde yapılan bu araştırmanın verileri; bu araştırmayı yürütenler tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Schwartz Değerler Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Van YYÜ’de öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise bu öğrenciler arasında seçkisiz örnekleme yöntemlerinden tabakalı örneklem tekniği ile seçilen 353 öğrenci oluşturmaktadır. Bunların %49.9’u (176) kadın, %50.91 ise (177) erkektir. Katılımcıların yaş aralığı 18-32 arasında değişmekte, yaş ortalaması ise 22.09’dur. Öğrencilerin değer yönelim puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız t-testi kullanılmıştır. Farklı fakültelerde okuyan öğrencilerin değer yönelimleri puanları arasındaki farklılıkları incelemek için tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre erkeklerin güç, başarı, hazcılık, uyarılım ve geleneksellik değerlerine yöneldikleri; kadınların ise özyönelim, evrensellik, iyilikseverlik, uyum, güvenlik ve dindarlık değerlerine yöneldikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte uyum, güvenlik ve dindarlık değer yönelimlerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca, veterinerlik fakültesi hazcılık; eğitim fakültesi özyönelim ve iyilikseverlik; iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) uyarılım; ilahiyat fakültesi evrensellik, uyum, güvenlik ve dindarlık; mühendislik fakültesi ise güç, başarı ve geleneksellik değer(ler)ine yönelmiştir. Güç, başarı, hazcılık, uyarılım ve evrensellik değerlerinin puan ortalamaları fakülte değişkenine göre farklılaşmazken; özyönelim, geleneksellik, uyum, güvenlik ve dindarlık değerlerinin puan ortalamaları fakülte değişkenine göre farklılaşmıştır