Bosna Savaşı’nı Anlatan Sinema Filmleri Üzerine Bir Okuma Denemesi


Creative Commons License

Yılmaz B.

1. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 3 Ekim - 05 Aralık 2018, ss.28

  • Basıldığı Şehir: Gümüşhane
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.28

Özet

Modern zamanların ve modern kıtanın bağrında yaGanan Bosna SavaGı bir savaGın ötesinde, tüm savaG kurallarının çiğnendiği, insanlığın katledildiği ve Avrupa baGta olmak üzere Dünya?nın üç maymunu oynadığı yirminci asrın son yüz karasıdır. Dünya ve insanlık hafızası var oldukça unutulmayacak olan bu kuralsız ve insafsız savaG; bu vahGeti iGleyen ve göz yuman her kim varsa insanlığın hafızasında kara bir leke olarak kalacaklardır.
Sinema sanatı kendine has yapısı, etkin ulaGım seviyesi, etkileyici gücü ve hafızalarda yer edinme becerisi sayesinde modern çağ içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bütün bu vasıflarından dolayı konu edindiği meseleleri etkileyici bir biçimde iGleyerek ve sunarak kitlelere ulaGmakta ve onları etkilemektedir. Bosna SavaGı?na da duyarsız kalmayan sinema sanatı savaG sonrasında olabildiği ölçüde savaG esnasında yaGanmıG olan tüm insanlık dıGı manzarayı ve savaG sonrası Bosna toplumunu yansıtmaya çalıGmıGtır.
Bu çalıGmada Bosna SavaGı?nı konu alan filmlerden seçmeler yapılarak savaG esnasında yaGanmıG trajedileri, savaGın gerçek yüzünü, acının ve zulmün sinema filmlerinde nasıl iGlendiği ve ne Gekilde ön plana çıkarıldığı üzerine bir okuma denemesi gerçekleGtirilecektir. Bu Gekilde modern sanat dalları içerisinde çok etkin olan ve insana ulaGma noktasında büyük bir eriGim gücüne sahip olan sinema sanatının Bosna SavaGı?nı nasıl, ne kadar ve ne Gekilde iGleyebildiği tespit edilerek yorumlanmaya ve çözümlenmeye çalıGılacaktır.