Almanya’da Staj Yapan Ögrencilerin Kültür Çoku Yaçama Düzeyleri: Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Örnegi


Creative Commons License

Yağcı P., Buzlukçu C., Avcıkurt C.

2 International Congress on Economics and Business - New Economic Trends and Business Opportunities, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.764-775

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sarajevo
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.764-775
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Culture, considered as a significant factor in persons’ living, has the characteristics of universality. As they could share similarities, cultures could also differ from one another. It is possible hereby that people will experience several difficulties (language, eating behavior, communication, climate etc.) in transition from an existing culture to a different one and in the process of adapting to the new culture. Culture shock is the primary issue among these difficulties. Thus, this study aims at identifying the culture shock experienced by the students who study in Balikesir University- the Faculty of Tourism and who did their compulsory 90-day internship in Germany via ZAV (ZentraleAuslands und Fachvermittlung). Interview method was applied out of qualitative research methods therefore; and, a semi-structured interview was conducted with eight students that did their internship in Germany. In the light of data acquired, it turned out that the students experienced culture shock with regards to dimensions of culture and everyday life. The students who are going to participate in the same program in the upcoming terms are advised relevantly, in accordance with these findings.
Keywords:Culture, CultureShock, ZAV, Student, Germany
JEL ClassificationCodes:Z00

Kişilerin yaşamında etkili bir unsur olarak ele alınan kültür, evrensel bir özellik taşımaktadır. Kültürler birbirleri ile benzer olabildikleri gibi, birbirinden farklıda olabilmektedir. Bu nedenle, kişilerin bir kültürden farklı bir kültüre geçişlerinde, yeni kültüre uyum sağlama sürecinde, çeşitli zorluklarla (dil, yeme ve içme, iletişim, iklim vb.) karşılaşmaları olasıdır. Kültür şoku, bu zorlukların başında gelen bir konudur. Buradan hareketle bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören ve 90 günlük zorunlu stajlarını ZAV (ZentraleAuslandsundFachvermittlung) aracılığıyla Almanya’da yapan öğrencilerin yaşadıkları kültür şokunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış ve Almanya’da stajını yapmışsekiz öğrenci ile yarı biçimlendirilmiş mülakat gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında öğrencilerin, kültürel boyut ve gündelik yaşam boyutu açısından kültür şoku yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda gelecek dönemlerde aynı programa katılacak öğrencilere önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kültür,Kültür Şoku, ZAV, Öğrenci, Almanya
Jel Sınıflandırılması: Z00