Ergenlerde Duygusal Özerkliğin Kültürel Çeşitlilik Bağlamındaİncelenmesi


Creative Commons License

Tatar A., Kaya Z., Toklu N., Çavuşoğlu F., Dindar Haşlak F., Uysal A. R.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, vol.5, no.21, pp.1094-1106, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of the study was to determine whether there were cultural diversities and interaction in terms of socio demographic variables in the context of city-culture, in emotional autonomy acquisition process in adolescents. Accordingly, participants from cities of Van and Istanbul representing east and west of Turkey were compared. A total of 2012 adolescents, between the ages of 15-25 years, 1136 living in Istanbul and 876 living in Van, 1271 girl and 741 boy were included in the study. Participants answered the Emotional Autonomy Scale and a socio-demographic form. The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that there were statistically significant differences in the sub-dimensions of Individuation, Deidealization, Parents as People and the Emotional Autonomy total score. There were also differences in the total score and the sub-dimension scores of socio demographic variables such as sex, age and educational status. Besides, interactions were found in the participants from two different cities, in age groups, in educational status groups, in the groups generated according to whether psychological support received at a time or not, and
whether migrated to the city they are living in or not. Results showed that the studies about emotional autonomy must consider cultural diversities and some of the socio demographic variables must be kept constant or be controlled.

Bu çalışmada kent-kültür farklılıkları doğrultusunda ergenlerde duygusal özerkliğin kazanılması sürecinde farklılıklar ve sosyodemografik değişkenler açısından etkileşim olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’nin doğusunu ve
batısını temsilen Van ve İstanbul illerinden alınan katılımcıların karşılaştırılması planlanmıştır. Çalışmaya 15-25 yaşları arasında 1136’sı İstanbul ilinde, 876’sı Van ilinde yaşayan, 1271 kız, 741 erkek olmak üzere toplam 2012 kişi katılmıştır. Katılımcılar
Duygusal Özerklik Ölçeği ve sosyo-demografik anket formunu cevaplamışlardır. Tek yönlü çok değişkenli ve çok yönlü çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) sonuçlarına göre İstanbul ve Van ili katılımcıları arasında Bireyleşme, Ebeveyni İdealleştirmeme, Ebeveynin Bir İnsan Olarak Algılanması alt boyutları ve Duygusal Özerklik Ölçeği genel toplam puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. Sosyo-demografik değişkenlerden cinsiyet grupları, yaş grupları ve eğitim durumu grupları arasında da ölçek ve alt ölçek toplam puanları açısından farklılık gözlenmiştir. Ayrıca iki kent katılımcıları ile cinsiyet grupları, eğitim durumu grupları, önceki bir dönemde psikolojik destek alınıp alınmadığına göre oluşturulan gruplar ve yaşanılan kente göç ederek yerleşmiş olma-olmama durumuna göre oluşturulan gruplar arasında ise etkileşim olduğu görülmüştür. Sonuçlar, duygusal özerkliğin ele alındığı başka çalışmalarda kültürel farklılıkların mutlaka dikkate alınmasını ve bazı sosyo-demografik
değişkenlerin sabit tutulması ya da kontrol edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.