Çatakdibi (Zortul) Çayı (Erciş-Van)’nin Su Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Aydın A., Şen F.

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumunu (ISSRIS'22), Balıkesir, Turkey, 2 - 05 March 2022, pp.1227-1228

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1227-1228
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, in order to investigate the water quality change of Çatakdibi (Zortul) Stream,

on-site measurements were made on a monthly basis between April 2017 and March 2018 at

eight different sampling points and water samples were analyzed in the laboratory.

The average of the parameters examined during the study; flow rate 1.21 m3/s, turbidity, 9.22

NTU, water temperature 13.2 °C, dissolved oxygen 8.26 mg/L, oxygen saturation % 77.8, pH

7.39, electrical conductivity 340.5 μS/cm, salinity %o 0.21, chloride 19.71 mg/L, calcium

42.1 mg/L, magnesium 56.16 mg/L, total hardness 336.3 mg/L CaCO3, carbonate 0.0 mg/L,

bicarbonate 356.6 mg/L, total alkalinity 291.6 mg/L, nitrate 4.0 mg/L, nitrate nitrogen 0.9

mg/L, nitrite 68.7μg/L, nitrite nitrogen 21.1 μg/L, ammonium 0.38 mg/L, ammonia 0.36

mg/L, ammonia nitrogen 0.29 mg/L, potassium 5.0 mg/L, sulfate 5.4 mg/L, total phosphorus 0.20 mg/L, copper 0.0 mg/L, silver 0.0 mg/L, total iron 0.02 mg/L, aluminum 5.4 μg/L,

chromium 8.5 μg/L, zinc 48.8 μg/L, manganese 0.4 mg/L, cyanide 2.7 μg/L silicon 24.8

mg/L, silicon dioxide 52.9 mg/L, nickel 4.2 μg/L, cobalt 17.2 μg/L, fluoride 0.34 mg/L,

molybdenum 0.2 mg/L, sodium 0.33 mg/L, arsenic 4.29 μg/L, suspended solid 11.8 mg/L,

COD 12.6mg/L, BOD 8.58 mg/L, was determined as and fecal coliform analysis was

performed. Generally, The Çatakdibi streams not contaminated.

Bu çalışma, Çatakdibi (Zortul) Çayı’nın su kalitesi değişimini incelemek amacıyla, sekiz

ayrı örnekleme noktasında, Nisan 2017-Mart 2018 tarihleri arasında bir yıl süresince aylık

olarak yerinde ölçümler yapılmış ve alınan su örnekleri laboratuvarda analizlerin yapılması

şeklinde yürütülmüştür.

Araştırma boyunca incelenen parametrelerin ortalamaları; debi 1.21 m3/sn, bulanıklık, 9.22

NTU, su sıcaklığı 13.2 °C, çözünmüş oksijen 8.26 mg/L, oksijen saturasyon % 77.8, pH 7.39,

elektriksel iletkenlik 340.5 μS/cm, tuzluluk ‰ 0.21,klorür 19.71 mg/L, kalsiyum 42.1 mg/L,

magnezyum 56.16 mg/L, toplam sertlik 336.3 mg/L CaCO3, karbonat 0.0 mg/L, bikarbonat

356.6 mg/L, toplam alkalinite 291.6 mg/L, nitrat 4.0 mg/L, nitrat azotu 0.9 mg/L, nitrit 68.7

μg/L, nitrit azotu 21.1μg/L, amonyum 0.38 mg/L, amonyak 0.36 mg/L, amonyak azotu 0.29

mg/L, potasyum 5.0 mg/L, sülfat 5.4 mg/L, toplam fosfor 0.20 mg/L, bakır 0.0 mg/L, gümüş

0.0 mg/L, toplam demir 0.02 mg/L, alüminyum 5.4 μg/L, krom 8.5 μg/L, çinko 48.8 μg/L,

mangan 0.4 mg/L, siyanür 2.7 μg/L, silisyum 24.8 mg/L, silisyumoksit 52.9 mg/L, nikel 4.2

μg/L, kobalt 17.2 μg/L, florür 0.34 mg/L, molibden 0.2 mg/L, sodyum 0.33 mg/L, arsenik

4.29 μg/L, askıda katı madde 11.8 mg/L, KOİ 12.6 mg/L, BOİ 8.58 mg/L, olarak belirlenmiş

ve fekal koliform analizi yapılmıştır. Çatakdibi çayı genel olarak kirlenmemiştir.