Different Trends in American Cinema: The New Hollywood Cinema and Easy Rider Movie Example


Creative Commons License

TOSUN A. F.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.187-210, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The New Hollywood Cinema emerged in a climate of social, political, economic and cultural tensions and transformations in the United States. New Hollywood Cinema, labeled by many as emerging in 1967 and ending in 1977, has been described by some critics as the renaissance of American cinema. The emergence of the New Hollywood cinema was caused by the collapse of the studio system that dominated American cinema, the spread of television, the effects of the French new wave movement and the technical and aesthetic characteristics of European art cinema on American young directors, the presence of a counterculture represented by a new generation of young people. The new Hollywood cinema has attracted attention with its different approaches to American society and especially won the appreciation of young audiences who are against conservative cultural values. However, the importance of New Hollywood cinema stems from its formal innovations as well as its content innovations. One of the most striking and controversial films of the New Hollywood Cinema is the 1969 film, Easy Rider, directed by Dennis Hopper. Easy Rider has left deep traces with its stylistic innovations as well as its content. This study aims to examine the impressive formal innovations of Easy Rider by focusing on New Hollywood Cinema and the artistic, social, political, cultural and economic conditions that created it.
Yeni Hollywood Sineması Amerika Birleşik Devletlerinde toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gerilimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir iklimde ortaya çıkmıştır. Birçoklarınca başlangıcı 1967 yılına ve bitişi 1977 yılına etiketlendirilen Yeni Hollywood Sineması bir takım eleştirmenlerce Amerikan sinemasının Rönesans’ı olarak tanımlanmıştır. Yeni Hollywood sinemasının ortaya çıkışına Amerikan sinemasına egemen olan stüdyo sisteminin çöküşü, Televizyonun yaygınlaşması, Fransız yeni dalga akımının ve Avrupa sanat sinemasının teknik ve estetik özelliklerinin Amerikalı genç yönetmenler üzerindeki etkileri, yeni bir genç kuşağın temsil ettiği karşı kültürün varlığı neden olmuştur. Yeni Hollywood sineması Amerikan toplumuna dair farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekmiş ve özellikle muhafazakâr kültürel değerlere muhalif olan genç izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Fakat Yeni Hollywood sinemasının önemi içeriksel yeniliklerinin yanı sıra biçimsel yeniliklerinden de kaynaklanmaktadır. Yeni Hollywood Sinemasının en çarpıcı ve en çok tartışılan filmlerinden birisi Dennis Hopper’un yönetmenliğini yaptığı 1969 yılı yapımı Easy Rider filmidir. Easy Rider içeriğinin yanı sıra biçimsel yenilikleriyle de derin izler bırakmıştır. Bu çalışma Yeni Hollywood Sinemasını ve onu ortaya çıkaran sanatsal, toplumsal, politik, kültürel ve ekonomik koşulları merkeze alarak Easy Rider filminin etkileyici biçimsel yeniliklerini incelemeyi amaçlamaktadır.