Künt Travmaya Bağlı Hifema Gelişen Olguların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi


Seven E. , Kebapçı F., Tekin S. , Batur M. , Özer M. D.

Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2019, ss.2359

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.2359

Özet

GİRİŞ VE AMAÇ:Kliniğimizde takipli, künt travmaya bağlı hifema gelişen olguların eşlik eden göz
bulgularını ve etyolojik nedenlerini değerlendirmek.
YÖNTEM:Ocak 2012-Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizdeki travmatik hifema tanısı ile takip
edilen hastalara ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş,cinsiyet,travma türü ve
travmaya nedeni,takip süresi, görme keskinliği, ön segment bulguları, göz içi basıncı (GİB), fundus
bulguları, hifema düzeyi,eşlik eden diğer oküler bulgular,komplikasyonlar,uygulanan tedaviler ve
cerrahi operasyonlar kaydedildi.
BULGULAR:Yüz altmış yedi hastanın 171 gözü incelendi. Olguların 144’ü (%84.2) erkek, 27’si
(%15.8) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 21.68±16,43 (3-80) yıl idi. Yirmi yaş altı altındaki hasta
sayısı 101 (%59,1),21-40 yaş arası 45(%26,3),41 yaş ve üzeri 27 hastaydı(%14,6). Travmanın en sık
gözlendiği mevsim yazdı.En sık travma nedeni taştı(n=38,%23,5).Travma en sık oyun oynama
sırasında,ikinci sıklıkta iş kazalarında meydana geldi. En sık evre 1 (n=60,% 37) ve evre 2
(n=57,%35,2) hifema saptandı. Hifemanın rezolüsyon süresi ortalama 5,4 gündü. Ortalama takip süresi
44 gündü. Ortalama görme keskinliği ilk muayenede 0,16±0,25 iken, son muayenede ortalama görme
keskinliği 0,55±0,36 idi (p<0,001).Takip süresince 53 hastada(%31) GİB artışı saptandı. 58
hastada(%34,1) antiglokomatöz tedavi ihtiyacı olurken, bunlardan 4’üne ön kamara lavajı ve 1 hastaya
trabekülektomi gerekti.16 hastada travma ve hifema nedeniyle gelişen ek patolojilere bağlı operasyon
ihtiyacı oldu. Hifemaya eşlik eden en sık bulgular korneal abrazyona bağlı epitel defekti (%35,7) ve
oküler hipertansiyondu(%21,1).
TARTIŞMA VE SONUÇ:Travma sonucunda gelişen hifema daha çok çocukluk çağında ve genç
erkeklerde,sıklıkla yaz mevsiminde, oyun oynama ve iş kazaları sonucunda gelişmektedir. Künt
travma ve hifemaya bağlı komplikasyonlar nedeniyle detaylı oftalmolojik muayene, sıkı takip, uygun
ve zamanında tedavi görsel prognoz açısından oldukça önemlidir.