The Effect of Plateau and Pasture Prohibitions on Ovine Livestock Activities: The Case of Van


Ertaş N.

Doğu Coğrafya Dergisi, no.44, pp.183-200, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17295/ataunidcd.693283
  • Journal Name: Doğu Coğrafya Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.183-200

Abstract

Geographical factors such as climate and landforms and a number of human factors determine

the type and shape of animal husbandry. Due to the geographical conditions of Van, sheep farming has

been widespread throughout history. The elevation average is mostly above 2000 meters, the vegetation

is weak due to the arid periods, and the limited opportunities for vegetative farming make it compulsory

for ovine livestock. While 82% of the livestock farming in the province is composed of ovine livestock

only 6% is composed of cattle farming activities. As a matter of fact, the main source of ovine livestock

activities in the province is mostly plateau and pasture areas. Plateaus and pastures, which are an

important food store for coarse and quality feed, are vital for ovine livestock. The plateaus serve as a

resource not only for the grazing summer season but also for the supply of animal nutrition throughout

the year. The prohibition of highland areas, which are important in terms of development and

sustainability of ovine livestock, for reasons of security, causes rapid decline in animal husbandry

activities and also causes the animal production to be extremely limited. The prohibitions lead to a

decrease in meat and milk yields per animal and a decrease in the number of farmers engaged in

animal husbandry. In this study, the effect of prohibiting these plateaus for security reasons on livestock

activities will be discussed. As of 2017, 38% of Van's population lives in rural areas. According to the

field study, the vast majority of this rural population is engaged in sheep breeding. Prohibitions Of

Transhumance have caused these farmers to move away from the livestock sector and weaken the rural

economy. The main purpose of this study is to investigate the effects of these highland bans on livestock,

rural economy, rural development and rural population.

İklim ve yeryüzü şekilleri gibi coğrafi etmenler ile birtakım beşeri faktörler yapılan hayvancılık

türünü ve şeklini belirlemektedir. Van’ın da sahip olduğu coğrafi koşullar gereği tarih boyunca

küçükbaş hayvancılığın yaygın olmasını sağlamıştır. Yükseltinin çoğunlukla 2000 metrenin üzerinde

olması, iklimin kurak dönemler içermesine bağlı olarak bitki örtüsünün zayıf olması, bitkisel tarım

olanaklarının sınırlı olması küçükbaş hayvancılığın yapılmasını zorunlu kılmıştır. İl genelinde yapılan

hayvancılığın % 82’sini küçükbaş hayvancılık faaliyetleri oluşturuyorken sadece % 6’sı, büyükbaş

hayvancılık faaliyetlerinden oluşmaktadır. Nitekim ilde yapılan küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin

temel kaynağını çoğunlukla yayla ve mera alanları oluşturmaktadır. Kaba ve kaliteli yem konusunda

önemli bir besin deposu durumunda olan yayla ve meralar küçükbaş hayvancılık faaliyeti için hayati bir

öneme sahiptir. Yaylalar sadece otlatma dönemi olan yaz mevsimi için değil yıl boyunca hayvansal

besin temininde bir kaynak görevi üstlenmektedir. Küçükbaş hayvancılığın gelişimi ve sürdürülebilirliği

bakımından önem arz eden yayla alanlarının güvenlik gerekçesiyle yasaklanmış olması hayvancılık

faaliyetlerinin hızlı bir şekilde gerilemesine neden olmakla birlikte hayvansal üretimin de son derece

sınırlı olmasına neden olmaktadır. Yasaklar özellikle hayvan başına düşen et ve süt veriminin

azalmasına ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi sayısının azalmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada da söz

konusu yaylaların güvenlik gerekçesiyle yasaklanmasının hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkisi

tartışılacaktır. 2017 yılı itibari ile Van nüfusunun % 38’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Yapılan saha

çalışmasına göre bu kırsal nüfusun da büyük çoğunluğu küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile

uğraşmaktadır. Yayla yasakları söz konusu çiftçilerin hayvancılık sektöründen uzaklaşmalarına ve

kırsal ekonominin zayıflamasına sebep olmuştur. Çalışmanın temel amacı ise bu yayla yasaklarının

hayvancılık, kırsal ekonomi, kırsal kalkınma ve kırsal nüfus üzerindeki etkilerini araştırmaktır.