Üst Düzey Yüzücülerde Yükseltinin Çeşitli Fizyolojik Değişkenler Üzerine Etkisi


Coşkun F., Özdemir Ç., GÜNAŞTI Ö., BILDIRCIN Ç., ÖZGÜNEN K. T. , KURDAK S. S.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.29, pp.31-45, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.31-45

Abstract

ABSTRACT:

Purpose: The aim of the present study is to explicate differences between evaluated variables in the daily measurements of body weight, dehydration level, resting heart rate and oxygen saturation during two weeks altitude training.

Material and Methods: A total of 20 Turkey national team swimmers, of which 11 were female (Mage= 19,9, SD= 1,0) and 9 were male (Mage= 20,08, SD= 0,6), training at 1850 m altitude for 2 weeks participated in the study. Resting Heart Rate (RHR) and oxygen saturation of the swimmers were measured at rest state in the morning (Pulse oximetry BCI International). Siri equation was used to calculate body fat percentage (Fat %). Paired t-test was used to evaluate the athletes parameters before and after the training camp period. On the other hand, the daily changes of these parameters are studied by one-way ANOVA, differences of the results are established by Tukey test, p<0,05 values were considered to be significant.

Results: In the evaluation, body weight of the swimmers was found to decrease both for which comparison female (58,7± 1,3 kg to 58,3±3,9 kg) and male (78,5±6,1 kg to 77,2±5,8 kg) before and after respectively, and this reduction was found to be statistically significant only in male. On the other hand, in both sexes there was a statistically significant decrease, not only in resting heart rate but also in urine specific gravity. In resting heart rate for female (in bpm; 61±1,3 vs 54±0,9) and male (in bpm; 60±2,1 vs 53±0,8) and in urine specific gravity values for female (in mOsm; 1031,2±1,3 vs 1019,0 ± 0,8) and male (in mOsm; 1028,7±1,5 vs 1017,7±1,6) (P<0,05). Oxygen saturation values were found to be in equilibrium about 95-96%.

Conclusion: In this study, decrease of heart rate, elimination in dehydration, and gradually decrease in stress response to hypoxia which we see in the beginning has been identified during 2 weeks altitude.

Key Words: Altitude, oxygen saturation, % body fat, dehydration.

ÖZET:

Amaç: İki haftalık yükselti kampı süresince yapılan on dört günlük ölçümlerle vücut ağırlığı, dehidratasyon seviyesi, istirahat kalp atım hızı ve oksijen doygunluklarının kaydı tutularak söz konusu değişkenlerde gözlemlenen farklılıkları irdelemek amaçlanmıştır.

Materyal Metot: Bu çalışmaya 1850 m rakımda 2 hafta süre ile kamp yapan 11 kadın Ort±SD (yaş; 19,9±1,0) ve 9 erkek (yaş; 20,8±0,6) toplam 20 Yüzme Milli Takımı sporcusu katılmıştır. Dinlenim kalp atım sayısı ve oksijen saturasyonları, sporcular, sabah erken saatlerde tam dinlenim halindeyken ölçülmüştür (Pulse oxymeter BCI International). Vücut yüzde yağı (% yağ) Siri formülü ile hesaplanmıştır. Sporcuların kamp öncesi ve kamp sonrası değerlendirilmesi eşleştirilmiş t-testi ile yapılmıştır. Öte yandan söz konusu değişkenlere ait günlük değişiklikler tek yönlü ANOVA yapılarak irdelenmiş, sonuçlarda farklılık Tukey testi ile tespit edilmiştir. P<0,05 olan değerler anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Yapılan değerlendirmede yüzücülerin kamp öncesi ve sonrası vücut ağırlıklarının; kadınlarda (58,7±1,3 kg’dan 58,3±3,9’a) ve erkeklerde (78,5±6,1 kg’dan 77,2±5,8’e) düştüğü tespit edilerek, bu azalmanın istatistiksel açıdan yalnızca erkeklerde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, dinlenim kalp atım hızı; kadınlarda (61±1,3’atım/dk’dan 54 ±0,9’a), erkeklerde (60±2,1 atım/dk’dan 53±0,8’a) ve idrar özgül ağırlık değerleri ise kadınlarda (1031,2±1,3 mOsm’dan 1019,0±0,8’e) erkeklerde (1028,7±1,5 mOsm’dan 1017,7±1,6’ya) düşerek her iki cinsiyette de istatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulunmuştur. Oksijen saturasyonu değerlerinin ise %95–96 arasında dengede kaldığı görülmüştür.

Tartışma: Bu çalışmada iki hafta süresince kalp atım sayısının düştüğü, dehidratasyonun giderildiği ve dolayısıyla başlangıçta gördüğümüz hipoksiye bağlı stres yanıtının dereceli olarak azaldığı tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: yükselti, oksijen saturasyonu, vücut yüzde yağ, dehidratasyon