The Investigation of Variables Predicting the Situation of Alcohol or Drug Addiction in the Families of University Students


Tanhan F., Mukba G.

Journal of Dependence, vol.15, no.2, pp.65-75, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Journal of Dependence
  • Page Numbers: pp.65-75
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: children of alcoholic parents tend to behave erratically in interpersonal relationships that are associated with a variety of physical, psychological and behavioral disorders including codependency, low self-esteem, depression, anxiety, allergy, social closeness, asthma, having difficulties to express feelings in their advanced lives. Those variables based upon the substance dependency of the family, can be thought as the predictor variables of alcohol or substance abuse. The variables such as low self-esteem, codependency, social withdrawal, inability to reflect feelings, anxiety and depression that are associated with alcohol or drug addiction can be observed in Turkey.
Aim: In this study, it has been aimed to determine the predictor variables affecting the families of university students which have alcohol or drug addicted members.
Method: The Spann-Fischer Codependency Scale-SFCDS, General Health Questionnaire-GHQ-12, Rosenberg Self Esteem Scale-RSES, the Emotion awareness (EA) subscale of Dimension of Interpersonal Relationship Scale and individual information form have been used. In the analyzing of the data, Binary Logistic Regression Analysis method has been used.
Result: According to the results of this research, “domestic violence” was found as a significant predictor on being the member of non-addicted family to alcohol or substance, p<0.05. In addition that, 1-unit increase in total scores of self-esteem led to an increase as 9.5 % [(1-1.095).100] in the odds of being the member of non-addicted family.
Discussion: These findings may be interpreted as families with drug addicted members can create a risk for the member of those to develop low self-esteem and behaviors including domestic violence in the family.Key words: Alcohol or drug addiction, predictor variable

 


bağımlı davranışlar sergileme, sosyal içe çekilme, duygularını ifade edememe, depresyon, kaygı, alerji, astım gibi çok çeşitli fiziksel, davranışsal ve psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilmektedirler. Aile içi madde bağımlılığına bağlı olarak ortaya çıkan bu değişkenler, aile içi alkol ve madde kullanımının yordayıcıları niteliği de taşımaktadır. Aile içi madde kullanım durumuyla ilişkili olan düşük benlik saygısı, kişilerarası ilişkilerde sosyal içe çekilme ya da bağımlı ilişkiler sergileme, duygularını yansıtamama, kaygı ve depresyon gibi durumlar, Türkiye’de gözlenebilen değişkenlerdir.
Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin ailelerinde alkol ya da madde bağımlısı birey olma durumu üzerinde etkili olan yordayıcı değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın amacı doğrultusunda, Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği-SFİBÖ, Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Kişisel İlişki Boyutları Ölçeği’nin Duygu Farkındalığı alt faktörü ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, İkili Lojistik Regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar: Araştırma sonuçlarına göre, aile içi şiddet olma değişkeninin, aile içi alkol ya da madde bağımlısı olmama durumu üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucu çıkmıştır, p<0.05. Toplam benlik saygısı puanlarının 1 birimlik artışının, aile içi alkol ya da madde bağımlısı birey olmama olasılığını % 9.5 kat [(1-1.095).100] arttırdığı sonucu bulunmuştur.
Değerlendirme: Bu bulgular, aile içi madde bağımlısı birey olma durumunun bireyin düşük benlik saygısı geliştirmesine ve aile içi şiddet davranışları olmasına yönelik risk oluşturabileceği biçiminde yorumlanabilir.Anahtar Kelimeler: Alkol ya da Madde Bağımlılığı, yordayıcı değişken