A QUALITATIVE RESEARCH ON SMMM's OPINIONS ON ACCOUNTING BASIC CONCEPTS AND THEIR EFFECTS ON THE FINANCIAL STATEMENTS


Çiçekay H., Demir M.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-VI, Van, Turkey, 27 - 29 May 2022, pp.8-9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8-9
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Accounting produces information which is obtained by accounting information system.

Information which accounting produces is used by business–related persons and institutions.

These persons and institutions are the agencies that make decisions about the business, for

examples due taxes, investment decisions (whether suitable or not), credit and debts

evaluation and the like. The quality of accounting information directly and significantly

affects these decisions. The quality information could be affected negatively by various

factors. Examples of these factors are client’s pressure, constantly-changing legislation,

behaviors and deeds of accountants and shortage of qualified personnel.

This research, the views of SMMM (Certified Public Accountant Financial Advisors) on the

level of influence of the basic concepts of accounting on financial statements and their

thoughts on these concepts were tried to be determined. The research was carried out using

the “interview technique”, which is one of the qualitative research methods on professional

employees who are registered in the Van SMMM Chamber and carry out their profession

independently. A total of 10 interviews with SMMMs were recorded on an audio recorder;

these recordings were transferred to a Word file, and the data obtained were analyzed using

the Maxqda 2022 Analytics Pro software.

As a result of this research, they strive to perform the most fundamental concept in

accordance with the accounting practices of the profession; preparation of financial

statements, in part, the basic concepts of go out; almost all professional members of the basic

concepts of accounting, the contacts are shown as the findings were reached. Also mostly

with emphasis on the concepts of impartiality and periodicity certification is made; more in

tax audits and certification are experiencing problems with the concept of objectivity; the

basic concepts from time to time with the taxpayer to comply with the cause of the problem;

these concepts to comply with regulatory information in the profession is important and more

current than the new ones the old ones but they are open to new information and experience

are important in the adaptation to the basic concepts of the findings that were reached.

Keywords: Accounting Basic Concepts, Qualitative Research Technique, Financial Statements

Özet

Muhasebe bilgi üretir ve bu bilgi, muhasebe bilgi sistemiyle elde edilir. Muhasebenin ürettiği

bilgiler işletmeyle ilgili kişi ve kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Bu kişi veya kurumlar

işletme hakkında karar verme (alınacak verginin tutarı, yatırım yapmaya uygun olup

olmadığı, kredi talebinin değerlendirilmesi vs.) durumunda olan birimlerdir. Muhasebe

bilgisinin kalitesi ise alınacak kararları doğrudan ve önemli bir biçimde etkilemekte ve

değiştirmektedir. Bilginin kalitesi çok farklı faktörlerden dolayı olumsuz yönde

etkilenmektedir. Bu faktörlere örnek olarak mükellef baskısı, sürekli değişen mevzuat,

meslektaşların uygulama ve davranışları, kalifiye personel sorunu vb. verilebilir.

Bu araştırmada, SMMM’lerin muhasebe temel kavramlarının mali tablo ları etkileme

düzeylerine yönelik görüşleri ve bu kavramlara yönelik düşünceleri tespit edilmeye

çalışılmıştır. Araştırma, Van SMMM Odası’na kayıtlı ve mesleğini bağımsız olarak yürüten

meslek elemanları üzerinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “mülakat tekniği” ile

gerçekleştirilmiştir. Toplam 10 SMMM ile yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına

kaydedilmiş; bu kayıtlar Word dosyasına aktarılmış ve elde edilen veriler Maxqda 2022

Analytics Pro yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir.

Analiz sonucunda, meslek mensuplarının çoğunun temel kavramlara uygun olarak muhasebe

uygulamaların gerçekleştirmeye gayret ettikleri; mali tabloların düzenlenmesi sırasında

kısmen de olsa temel kavramların dışına çıktıkları; muhasebe temel kavramlarının hemen

bütün meslek mensuplarınca rehber olarak görüldüğü bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca

çoğunlukla tarafsızlık ve belgelendirme ile dönemsellik kavramlarına vurgu yapıldığı; vergi

denetiminde daha çok tarafsızlık ve belgelendirme kavramıyla ilgili sorunlar yaşandığı; temel

kavramlara uygun hareket etmenin zaman zaman mükellefle soruna yol açtığı; bu kavramlara

uygun hareket etmede mevzuat bilgisinin önemli olduğu ve mesleğinde yeni olanların eski

olanlara nazaran daha güncel ve yeni bilgilere açık oldukları ancak tecrübenin de temel

kavramlara uyumda önemli olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Temel Kavramları, Nitel Araştırma Tekniği, Mali Tablolar