Fatih Projesinin Uygulama Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların İdareciler, Öğretmenler Ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ayvacı H. Ş., Bakırcı H., Başak M. H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.20-46, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı; FATİH Projesinin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) pilot uygulamalarında karşılaşılan sorunları yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda ortaya çıkarmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; 2011-2012 bahar döneminde Rize ilindeki iki lisede görevli olan 2 yönetici, 6 öğretmen ile bu iki lisenin 9. sınıfında öğrenim gören 30 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak; anket ve mülakat kullanılmıştır. Yöneticiler ve öğretmenlerle görüşme yapılırken, öğrencilerle de anket ve görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analize ve içerik analizine başvurulmuştur. Bulgular; yönetici, öğretmen ve öğrenci çerçevesinde incelenmiştir. Yöneticilerden elde edilen bulgular üç ana tema altında açıklanırken, öğretmenlerden elde edilen veriler FATİH Projesinin beş ana bileşeni altında toplanarak açıklanmıştır. Ayrıca yöneticiler ve öğretmenler FATİH projesi uygulama sürecinde; öğretmenlerin hizmet içi eğitim eksikliği, teknoloji okuryazar düzeylerinin yetersizliği ve altyapı eksikliği gibi üç temel soruna işaret etmişlerdir. Öğrenciler ise; tablet, ders, iletişim ve sağlık olmak üzere dört temel sorun üzerinde yoğunlaşmışlardır.