Yükselti Antrenmanlarının Üst Düzey Yüzücülerin Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Değişkenler Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Coşkun F., Özdemir Ç., GÜNAŞTI Ö., BILDIRCIN Ç., ÖZGÜNEN K. T., KURDAK S. S.

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.9, pp.1-7, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract:
It is known that there are numerous studies have been made about enhancing performance with altitude training. The main purpose of the present study was to investigate the effects of 3 weeks of altitude training on some anthropometric and physiological variables of elite swimmers. 7 male swimmers, age 19.2 ± 1.8 years, height 182.2 ± 5.9 cm were evaluated at an altitude of 1850 m for a period of 3 weeks. Resting Heart Rate (RHR) and oxygen saturation of the swimmers were measured at rest state in the morning (Pulse Oximetry BCI International). The amount of hemoglobin level was determined before and after the camp by blood samples. Siri equation was used to calculate body fat percentage (%) and Matiegka formula to calculate body muscle percentage (%). Paired sample t-test and analysis of variance were used and p ≤ 0.05 was considered statistically significant.

According to pre-camp evaluation results, body weight (kg), body fat (%) and RHR decreased significantly. Contrarily, significant increases were found on the body muscle (%) and the amount of hemoglobin level. Oxygen saturation values were found to be in a similar between 95–96 % The decrease of body weight, body fat (%) and RHR can be interpreted as an effect of training. On the other hand, it is possible to explain the increase at the amount of hemoglobin as a specific result of altitude training. Therefore,
it has to be taken into consideration that the altitude training can be more advantageous
than sea level training.
Keywords: Altitude, Oxygen Saturation, Hemoglobin, Body Fat, Body Muscle

Yükseltide kamp süresince yapılan antrenmanların performansı arttırdığı yönünde
çok sayıda çalışma yapılmış olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada yaklaşık üç hafta
süreli yükselti antrenmanının sporcuların bazı antropometrik ve fizyolojik değişkenler
üzerine olan etkisini irdelemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada 1850 m rakımda 3 hafta
süre ile kamp yapan 19.2 ± 1.8 yaşında 182.2 ± 5.9 cm boyunda toplam 7 erkek sporcu
değerlendirilmeye alınmıştır. Dinlenim kalp atım hızı ve oksijen saturasyonları sporcular
uyanmadan ölçülmüştür (Pulse Oximetry BCI International). Kamp öncesi ve sonrası
yapılan tam kan analizleri ile de hemoglobin miktarı tespit edilmiştir. Vücut yağ oranı
(%) için Siri formülü ve vücut kas oranı (%) ise Matiegka formülleri ile hesaplanmıştır.
Verilerin analizinde Eşleştirilmiş İki grup farkı testi ve varyans analizi kullanılmış, p ≤ 0.05
değerler anlamlı kabul edilmiştir. Yapılan değerlendirmede yüzücülerin vücut ağırlıkları,
kamp öncesi 77.2 ± 8.0 kg’dan sonrası 76.1 ± 7.9’a, vücut % yağı 11.2 ± 2.0’den 9.3 ±
1.5’e, dinlenim kalp atım hızı 54.1 ± 4.8’den 48.1 ± 2.5’e anlamlı olarak azalırken, buna
karşın vücut % kas değerleri 46.6 ± .8’den 48.8 ± 1.0’e ve hemoglobin miktarlarının 15.0
± .4’den 15.5 ± .5’e anlamlı olarak arttığı tespit edilmiştir (p<0.05). Oksijen saturasyonu
değerlerinin ise % 95-96 arasında dengede kaldığı görülmüştür. Vücut ağırlığı, vücut %
yağı ve dinlenim kalp atım hızındaki azalmanın yapılan antrenmanların yarattığı bir etki
olduğu düşünülmektedir. Buna karşın hemoglobin artışının yükselti çalışmalarının özel
bir sonucu olarak yorumlamak mümkündür. Bu nedenle yükselti antrenmanlarının deniz
seviyesindekilere oranla daha faydalı olabileceği göz önünde tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yükselti, Oksijen Saturasyonu, Hemoglobin, Vücut Yağ Oranı,
Vücut Kas Oranı