Investigation of Total Hardness Parameter and Hardness Removal by Different Methods in Şamran Karst Spring Water (Van-Gürpınar)


Doğrar M., Dişli E.

El Cezeri International Conferences of Enginering&Applied Science:Discovering Natural Treasures, Van, Turkey, 3 - 04 June 2023, pp.25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, samples were taken from Şamran Karst spring water located in Gürpınar District of Van Province in different periods in order to investigate the removal of total hardness (TH) parameter in laboratory environment by column adsorption using different adsorbents and methods. TH results were calculated by performing in physico-chemical parameter (pH, total dissolved matter (TDS), electrical conductivity (EC), dissolved oxygen (DO) and oxidation reduction potential (ORP)) and cation (Mg and Ca) analyzes. The TH results obtained have been presented in general terms as stated in the literature with the relevant legislation. In order to classify the spring water, Sawyer and McCarthy's hardness classification table was used and it was seen that the source samples were in the very hard water category with 374.12 and 614.40 mgCaCO3/L according to their TH values. The typical characteristic structures of adsorbents used in column adsorption experiments were revealed by comparing the pre- and post-adsorption spectra of FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), SEM (Scanning Electron Microscopy) and Bet (Brunauer Emmett-Teller). The highest TH removal efficiency obtained by the column adsorption method was obtained from the column test prepared with quartz sand with a grain size of 1-2 mm, and this value was calculated as 18.68%. Calculations were made using the Adams-Bohart, Yoon-Nelson and Thomas mathematical models to define the column studies and it was seen that the Adams-Bohart model was more suitable than the other models with the calculated correlation coefficient (R2) value of 0.97. It was concluded that advanced treatment methods are required for TH removal in Şamran Karst spring water.

Bu çalışmada, toplam sertlik (TS) parametresinin farklı adsorbanlar ve yöntemler kullanılarak kolon adsorpsiyonu ile laboratuvar ortamında gideriminin araştırılması amacıyla, Van İli Gürpınar İlçesinde bulunan Şamran Karst kaynak suyundan farklı dönemlerde numuneler alınmıştır. Kaynakta ölçülen fiziko-kimyasal parametre (pH, toplam çözünmüş madde (TÇM), elektriksel iletkenlik (Eİ), çözünmüş oksijen (ÇO) ve oksidasyon indirgeme potansiyeli (ORP)) ve katyon (Mg ve Ca) analizleri gerçekleştirilerek TS sonuçları hesaplanmıştır. Elde edilen TS sonuçları, ilgili mevzuatlarda ve literatürde belirtilen sonuçlar ile mukayese edilerek genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Kaynak suyunun sınıflandırılabilmesi için Sawyer ve McCarthy’nin sertlik sınıflandırma tablosundan faydalanılmış ve kaynak numunelerinin TS değerlerine göre 374.12 ve 614.40 mgCaCO3/L ile çok sert sular kategorisinde olduğu görülmüştür. Kolon adsorpsiyon deneylerinde kullanılan adsorbanların, adsorpsiyon öncesi ve sonrası spektrumları FT-IR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi), SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ve BET (Brunauer Emmett-Teller) karşılaştırılarak tipik karakteristik yapıları ortaya çıkarılmıştır. Kolon adsorpsiyon yöntemi ile elde edilen en yüksek TS giderim verimi, 1-2 mm tane boyuna sahip kuvars kumu ile hazırlanan kolon deneyinden elde edilmiş olup bu değer %18.68 olarak hesaplanmıştır. Kolon çalışmalarının tanımlanabilmesi için Adams-Bohart, Yoon-Nelson ve Thomas matematiksel modelleri kullanılarak hesaplamalar yapılmış ve Adams-Bohart modelinin hesaplanan korelasyon katsayısı (R2) 0.97 değeri ile diğer modellere göre daha uygun olduğu görülmüştür. Şamran Karst kaynak suyunda TS giderimi için ileri arıtma yöntemleri gerektiği sonucuna varılmıştır.