Düzey 2 Sınıflandırmasına Göre Mevcut Hayvancılık Durum Analizi, Mekânsal ve Zamansal Dağılış: TRB2 Örneği


Ertaş N.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.44, pp.11-39, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The number and quality of animals are vital importance both at the global
level and at the local level in both economy and nutrition. The decrease in the number of animals in the world should be considered and evaluated against the
rapidly growing world population. In this study, it is discussed on the scale of level
2 which is determined according to the Classification of Statistical Region Units
(CSRU) or the Nomenclature of Territorial Units Classification (NUTS) criteria.
The region has great importance in Turkey, especially sheep breeding livestock.
The region constitutes 11.5 % of sheep husbandry, % 4 of cattle breeding and 9.5
% of total animal husbandry. The contribution of the region on Turkey’s animal
production is higher than any other level 2 regions. The Provinces of the region;
Bitlis, Hakkari, Muş, and Van have different livestock structures. Each province
contribution to the economy and animal husbandry dietary sources in Turkey varies.
While Van ranks first in sheep and livestock production in Turkey, Muş is an
important resource in the field of raising cattle. Bitlis and Hakkari provinces are
particularly important in beekeeping activities in the region. In this study, within
the scope of TRB2, the animal husbandry potentials and the temporal and spatial
distributions of these animal potentials of 30 districts, including the provincial
centres were discussed.

Hayvan sayısı ve niteliği küresel düzeyde olduğu gibi yerel düzeyde de
hem ekonomi hem beslenme alanlarında hayati öneme sahiptir. Hızla artan dünya
nüfusuna karşılık dünya hayvan sayısında azalışların olması düşünülmesi ve
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada dahayvancılık, İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflamasına (İBBS) ya da Nomenclature of Territorial Units for Statistics
(NUTS) kriterlerine göre belirlenen düzey 2 ölçeğinde ele alınmıştır. Bölge,
küçükbaş hayvancılık başta olmak üzere genel Türkiye hayvancılığında önem
arz etmektedir. Bölge, Türkiye küçükbaş hayvancılığının % 11,5’ini, büyükbaş
hayvancılığın % 4’ünü ve toplam hayvancılığın % 9,5’ini oluşturmaktadır. Bölgenin
Türkiye hayvansal üretimindeki katkısı da diğer birçok düzey 2 bölgesine
göre daha fazladır. Bölge kapsamında olan Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illeri birbirinden
farklı hayvancılık yapılarına sahiptir. Her bir ilin Türkiye hayvancılık
ekonomisine ve hayvansal beslenme kaynaklarına olan katkıları farklılıklar içermektedir.
Van ili Türkiye’de küçükbaş hayvan varlığında ve üretiminde birinci
sırada yer alıyorken, Muş ili mandacılık ve sığırcılık alanında önemli bir kaynak
durumundadır. Bitlis ve Hakkâri illeri bölge hayvancılığında özellikle arıcılık faaliyetlerinde
önemlidir. Bu çalışmada TRB2 kapsamında; il merkezlerinin dâhil
olduğu 30 ilçenin hayvancılık potansiyelleri ve bu hayvansal potansiyelin hem
zamansal hem mekânsal dağılışları ele alınmıştır.