Development of Self Discipline in Children According to Preschool Teachers' Perceptions: A Long Way


Parlak-Rakap A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.706-732, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Current study sought to reach preschool teachers’ perceptions about self-discipline development in children. In order to reach this aim, case study research methodology was followed and a case in a private education institution in Turkey was handled. There were seven preschool teachers working at that institution. For data collection, an interview protocol, including ten vignettes with related questions and eleven interview questions was used. The interview protocol was developed after observations and revised after pilot study. For data analysis, descriptive analysis technique was used. According to the results, participant preschool teachers had some knowledge about what self-discipline was, its importance, possible and appropriate strategies that foster self-discipline. Despite perceiving it as crucial in everyday lives of children and describing teachers’ important role, it was found that there were some unspoken aspects and irrelevant practices. Further research might analyze those aspects and develop appropriate practices. 

Mevcut çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda öz disiplin gelişimi hakkındaki algılarına ulaşmayı amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak için vaka incelemesi nitel araştırma yöntemi izlenmiş ve Türkiye'deki özel bir eğitim kurumundaki durum ele alınmıştır. Kurumda yedi anaokulu öğretmeni çalışmaktadır. Veri toplama aracı olarak on kısa öykü ve ilgili soruları ile on bir görüşme sorusu içeren bir görüşme protokolü kullanılmıştır. Görüşme protokolü, okul öncesi eğitim kurumlarında araştırmacının yaptığı gözlemlerden sonra geliştirilmiş ve pilot çalışma sonrasında yeniden düzenlenmiştir. Veri analizi için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcı okul öncesi öğretmenleri öz disiplinin ne olduğu, önemi, öz disiplini teşvik edecek olası ve uygun stratejiler hakkında bilgi sahibidir. Ancak öz-disiplin öğretmenler tarafından çocukların günlük yaşamlarında önemli olarak algılanmasına ve kendi rollerini tanımlamalarına rağmen, öz-disiplinle ilgili olmayan bazı vurgular ve literatürle uyumlu olmayan uygulamaların olduğu bulunmuştur. Gelecekteki araştırmalarda öz-disiplinle ilgili olmayan vurguların analiz edilmesi ve uygun uygulamaların geliştirilmesi önerilir.