A Bibliometric Analysis of Empirical Studies on Drone Delivery


Creative Commons License

CESUR A., YİĞENOĞLU K., AYDIN İ., ÇELİK Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.58, pp.118-133, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Product delivery by drone has become a topic of increasing interest in the academic community. The aim of this study is to provide information about the authors who conducted the studies, the countries where the studies were conducted, the years of the studies, the methodology of the studies, the theoretical background of the studies, and the variables used in the studies by making a bibliometric analysis of 30 studies, which were selected based on certain criteria, including the subject of product delivery by drone. For this purpose, a bibliometric analysis of selected studies was carried out using VOSviewer software. The fact that it is a new technology and most people do not have real-life drone delivery experience has been influential in researching consumers' intentions and attitudes towards this technological innovation. In addition, it has been seen in the findings that the subject of delivery by drone has been studied more and more every year, and it has been understood that this new technology has attracted the attention of researchers more and more. According to the other results obtained, Jinsoo Hwang is the one who has done the most work on product delivery by drone. Most studies were conducted in South Korea. The survey method was used in all of the studies. The most technology acceptance model was used in the studies. The most used variables are intention, attitude, risk, and innovativeness, respectively. It is expected that these results will provide researchers with foresight.

Drone ile ürün teslimatı giderek artan şekilde akademik çevrelerin ilgisini çeken bir konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı belli kritere bağlı olarak seçilen, drone ile ürün teslimatı konusunu içeren 30 çalışmanın bibliyometrik analizinin yapılarak, çalışmaları yapan yazarlar, çalışmaların yapıldığı ülkeler, çalışmaların yapıldığı yıllar, çalışmaların metodolojisi, çalışmaların teorik alt yapıları ve çalışmalarda kullanılan değişkenler hakkında bilgiler sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda VOSviewer yazılımı kullanılarak seçilen çalışmaların bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Yeni bir teknoloji olması ve çoğu kişinin gerçek hayatta drone ile teslimat deneyiminin olmaması, tüketicilerin bu teknolojik yeniliğe yönelik niyet ve tutumlarının araştırılmasında etkili olmuştur. Ayrıca elde edilen bulgularda drone ile teslimat konusunun her geçen yıl daha fazla çalışıldığı görülmüş ve bu yeni teknolojinin araştırmacıların dikkatini giderek daha fazla çektiği anlaşılmıştır. Elde edilen başka sonuçlara göre drone ile ürün teslimatı konusunda en fazla çalışmayı yapan Jinsoo Hwang’dır. En fazla çalışma Güney Kore’de gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların tümünde anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalarda en fazla teknoloji kabul modeli kullanılmıştır. En fazla kullanılan değişkenler ise sırasıyla niyet, tutum, risk ve yenilikçiliktir. Elde edilen bu sonuçların araştırmacılar öngörüler sunması beklenmektedir.