The Effects of Football and Volleyball Training on Neurotic Values of 30-40 Age Group Male Police Officers


Creative Commons License

Çakmak G., Hamzadayı O.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.120-128, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Van Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.120-128
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Background: In this study, it was aimed to determine the effect of football and volleyball training on the neurotic values of 30-40 age group male police officers and to contribute to the studies and literature in this field.The universe of the research consists of 45 male police officers aged 30-40 working in the Altınordu district of Ordu province in 2019.

Material and Method: The research is in a quasi-experimental research design model. "Eysenck Personality Inventory" was used in the study. Statistical analysis of the data was made with the SPSS 21 program. In the study, the compliance of the data to the normal distribution was tested by using the Shapiro-Wilk test and it was observed that the applied test was suitable for the groups. In comparing the means of more than two groups, one-way analysis of variance (ANOVA) was used for unrelated samples, and one-way analysis of variance was used for repeated measures in more than two comparisons of a group.

Results: When the general evaluation is made according to the research results; In the first week of the Eysenck Personality Inventory, it was observed that the volleyball group had the lowest score, while the score of the control group was higher than the volleyball group, and the score of the football group was higher than the control group. In the fourth and eighth week applications of the post-training test, the lowest score was found in the volleyball group, the football group got higher scores than the volleyball group, and the control group got higher scores than the football group. While the overall mean scores of the groups decreased in the volleyball and football groups, fluctuations were observed in the scores of the control group. Considering the neurotic score averages of the test, the volleyball group got the lowest value according to the test applied in the first week, while the football and the control group had a high value with equal values. While the neurotic value averages of the volleyball and football groups decreased after the trainingwas applied, the neurotic score average of the control group first increased and then decreased. In the study, it was determined that sports positively affect the neuroticism values of individuals.

Conclusion: According to the results obtained from this study, it has been revealed that doing sports is one of the most effective options for people who work under high stress, especially for police officers, to get rid of the stored negative energy and to have a more positive perspective on life.The results of the study were evaluated with similar studies, and recommendations were made based on the findings..

Keywords:Eysenck Personality Inventory, Football, Personality, Neuroticism, Sport, Volleyball

Giriş: Bu araştırmada 30- 40 yaş grubu erkek emniyet görevlileri üzerinde futbol ve voleybol antrenmanlarının nevrotik değerleri üzerine etkisini belirlemek, bu alanda yapılacak çalışmalara ve literature katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Araştırma evrenini 2019 yılında Ordu ilinin Altınordu ilçesinde görev yapmakta olan yaşları 30-40 arasında değişen 45 erkek emniyet görevlisi oluşturmaktadır. Araştırma yarı deneysel araştırma deseni modelindedir. Araştırmada “Eysenck Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. SPSS 21 programı ile verilerin istatistiksel analizi yapılmıştır. Çalışmada Shapiro-Wilk testi uygulanarak verilerin normal dağılıma uyumu test edilip uygulanan testin gruplara uygun olduğu görülmüştür. İkiden fazla grubun ortalamalarını karşılaştırmada ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bir gruba ait ikiden fazla karşılaştırmalarda tekrarlı ölçümler için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırma sonuçlarına gore genel değerlendirme yapıldığında; Eysenck Kişilik Envanterinin ilk hafta uygulanmasında en düşük puana sahip voleybol grubu iken control grubunun puanı voleybol grubundan yüksek, futbol grubunun puanının ise control grubundan Yüksek olduğu görülmüştür. Antrenman sonrası testin dördüncü ve sekizinci hafta uygulamalarında ise en düşük puan voleybol grubunun olmuş, futbol grubu voleybol grubundan daha yüksek, control grubu ise futbol grubundan daha Yüksek puan almıştır. Grupların genel puan ortalamaları voleybol ve futbol grubunda düşüş gösterirken control grubunun puanında dalgalanma gözlemlenmiştir. Testin nevrotik puan ortalamalarına bakıldığında ise ilk hafta uygulanan teste gore voleybol grubu en düşük değeri alırken futbol ve control grubu eşit değer alarak Yüksek değere sahip olmuşlardır. Voleybol ve futbol gruplarının nevrotik değer ortalamaları uygulanan antrenmanlar sonrasında düşüş gösterirken control grubunun nevrotik puan ortalamasında once artış daha sonra azalış meydana gelmiştir. Araştırmada, sporun bireylerin nevrotiklik değerlerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Sonuç: Bu çalışma ile elde edilen sonuçlara gore özellikle polis memurları olmak üzere Yüksek stres altında çalışan kişilerin depoladıkları negative enerjiden kurtulmaları ve daha pozitif bir ruha sahip olmaları için spor yapmanın en etkili seçeneklerden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçları benzer çalışmalar ile değerlendirilmiş, bulgulara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Eysenck Kişilik Envanteri, Futbol, Kişilik, Nevrotiklik, Spor, Voleybol