5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin-Görsel Uyumu Üzerine Bir İnceleme


Kaya M., Ateş B.

ULUSAL DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 20 - 22 October 2021, pp.157-164

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.157-164
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Türkçe dersinin temel malzemesi olan ders kitaplarındaki metinler, Türkçe eğitiminin en

önemli aracıdır. Metinler görsel ögelerle desteklenen dilsel yapılardır. Görsel ögeler metinde

verilmek istenen mesajın ve metnin anlaĢılması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bundan

dolayı ders kitaplarında metinleri açıklamak, desteklemek amacıyla kullanılan resimlere bir süs

aracı olarak bakmaktan ziyade metnin kavranmasını sağlayan önemli bir öge olarak ele almak, ders

esnasında iĢlenen metnin anlaĢılması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu öneminden ötürü ders

kitaplarında yer alan metinlerdeki resimlerin metin- resim uyumu açısından istenilen ölçütlere sahip

olması gerekir. Bu araĢtırmanın temel amacı ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan

metinleri, metin- resim uyumu açısından incelemektir. AraĢtırmanın çalıĢma materyalini Millî

Eğitim Bakanlığının ders kitabı olarak kabul ettiği, beĢ yıl boyunca okunmasını onayladığı, 2020-

2021 eğitim- öğretim yılında okutulmakta olan 5. sınıf Türkçe ders kitabı oluĢturmaktadır. Bu

çalıĢmada nitel araĢtırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında

Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin ait oldukları metne uygunluğu Resim – Metin ĠliĢkisi

Kategori Listesine göre toplanmıĢtır. Bu kategori listesine göre toplanan veriler, betimsel analiz

yaklaĢımı kullanılarak analiz edilip yorumlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda hikâye edici,

bilgilendirici metinler ile Ģiirlerin tamamında resimler en az dört renkten oluĢmaktadır. Metinlerin

resimlenmesinde çocuğun geliĢim düzeyi göz önünde bulundurulmuĢ, sözel metnin iletisini

anlamlandırmaya yardımcı olmuĢtur. Metinlere uygun görsel ögeler kullanılmıĢ, resimlerde cinsiyet

ayrımcılığına yol açacak nitelikte ögelerin olmadığı tespit edilmiĢtir. Ders kitaplarındayer alan

metinlerin resimlerinin öğrencinin estetik duyarlılığını artıracak ve geliĢtirecek nitelikte

bulunmadığı, metinlerin çeĢitli görsellerle desteklenmediği, sözel metnin iletisini anlamlandırmaya

yardımcı olmadığı, kimi metinlerde ise kısmen Ģiddet ögelerine yer verildiği tespit edilmiĢtir.

Anahtar Sözcükler: 5. SınıfDers kitabı, metin, resim, metin- resim uyumu.