Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Aşısıyla (CoronaVac®) Aşılanma Oranları ve Yan Etkilerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Baran A. I., Incecik Ş.

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU, Antalya, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.73

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.73
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Aşısıyla (CoronaVac®) Aşılanma Oranları ve Yan Etkilerin Değerlendirilmesi

Ali İrfan Baran, Şaban İncecik

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Giriş: COVID-19 hastalığının toplumsal yayılımının kontrolünde; el hijyeni, damlacık izolasyonu ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması anahtar rol oynamaktadır. Sağlık çalışanlarının hastalıktan korunmada, uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımıyla beraber aşıyla bağışıklığını sağlaması önemlidir. Bu çalışmayla sağlık çalışanlarında COVID-19 aşısı yaptırma oranlarını ve aşı yan etkilerini tespit etmek ayrıca aşı yaptırmama nedenlerini saptamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 1-15 Şubat 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesindeki sağlık çalışanlarına yüz yüze anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar sayısal veri olarak sunulmuştur.

Bulgular: Ankete 564’ü (%65,7) erkek, 295’i (%34,3) kadın 859 kişi katılmıştır. Yaş aralığı 18-62, yaş ortalaması 34,7±8,6 idi. Katılımcıların toplam aşılanma oranı %78,6 (675 kişi) olup, mesleklere göre aşılanma oranı en yüksek %83,1 ile doktorlar, en düşük ise %73,8 ile yardımcı sağlık personeli (hemşire ve sağlık memurları) olmuştur. Tüm katılımcıların %32,5’inde bir veya daha fazla yan etki oluştuğu görülmüşken en yüksek (%43,6) hemşire/sağlık memuru grubunda, en düşük (%21,6) temizlik personellerinde tespit edilmiştir. Aşılananların %16’sında lokal, %25,3’ünde ise sistemik yan etkiler olmuştur. En sık aşı yerinde ağrı (%15,3), baş ağrısı (%14,7), halsizlik (%10,7) ve miyalji (%9,8) yan etkileri görülmüştür. Aşılanmayanların çoğunluğunu (%44,1) hastalığı geçiren veya geçirdiğini düşünenler oluşturmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda sağlık çalışanlarının COVID-19 aşısıyla aşılanma oranının önceki yıllardaki özellikle influenza aşısı gibi diğer aşıları yaptırma oranlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Aşılanma oranı en düşük grup kadın hemşireler olmuş ve aşı yan etki oranı kadın cinsiyette daha yüksek bulunmuştur. Ciddi yan etki olarak iki kişide (%0,3) fasiyal paralizi görülmüş ve birinin fasiyal paralizi geçirme öyküsü olduğu belirlenmiştir. Bu tür sıklığı az olan ancak ciddi yan etkilerin aşı ile ilişkisini değerlendirmek için daha ileri araştırmalar yararlı olacaktır. Yan etkilerin çoğunluğu uzun yıllar kullanılan birçok aşıda bildirilenlere benzer şekilde hafif, geçici ve ciddi olmayan özellikte olduğu görülmüştür. Özellikle COVID-19 bulaşma riski fazla olan sağlık çalışanları için mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir hastalıktan korunmak için aşının önemli bir seçenek olduğu göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, aşı, yan etki